Vägföreningen.

​Välkommen! Du har kommit till ARLASAM som är kortnamn för

Ärla Vägförening.

Ärla Vägförening är en samfällighetsförening som förvaltar drygt 10 km gator i Ärla samhälle. Föreningen gjordes om i 2005 efter lantmäteriets förrättning om föreningen och den gemensamhetsanläggning som föreningen skall förvalta. Läs mera om detta under Omfattning.

Ärla är ett samhälle med runt 1400 invånare i själva samhället och en bra bit över 3000 när man räknar in Ärlabygden. Röstlängden för Ärla tar upp omkring 2300 röstberättigade. Ärla ligger nästan 2 mil från Eskilstuna kommuncentrum. Det är ca 13 km till Kjula som är ett annat litet samhälle i Eskilstuna kommun. Det är 24 km till Malmköping och 33 km till Strängnäs via E20. Till Flen är det 36 km. Ärla har varit en egen kommun och även varit hopslagen med Stenkvista kommun innan Eskilstuna svalde det hela i 1971.
Som synes ligger Ärla en bra bit från andra större samhällen och får därför reda ut rätt mycket själv.
Se vidare under menyval ”Omfattning” under ”Ärla ga:1” för att se Vägföreningens ändamål och åtagande samt vad som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Föreningen har ett förflutet sedan 1963/1964 innan Ärla-Stenkvista kommun blev hopslagen med Eskilstuna. Under många år, från 1979 till 2004 var föreningen sovande. Eskilstuna kommun hade åtagit sig att sköta allt som hade med gator och vägar att göra i  Ärla stationssamhälle.
Men i början av 2000-talet upptäckte Eskilstuna kommun att de statliga bidragen skulle sina och beslöt att vägföreningarna i kommunen skulle återuppväckas och att dessa skulle ta över väghållningen av de enskilda vägarna. I 2004 hölls ett möte med Lantmäteriet där det bestämdes att föreningen skulle få en nystart som en samfällighetsförening med namnet Ärla Vägförening. En lantmäteriförrättning beslutade detta samt definierade gemensamhets-anläggningen Ärla ga:1. En interimstyrelse valdes 2005. Sedan dess är vi i gång.

LM-förrättningen bestämmde den geografiska utbredningen av gemensamheten Ärla ga:1 och vilka vägar, grönområden och fastigheter som ska ingå i denna.

Under flera år kallade vi oss för Ärla Samfällighetsförening men hos Lantmäteriet och på Skatteverket har vi hela tiden hetat Ärla Vägförening, varför vi i fortsättningen vill kalla oss så.

​Ledamöter och suppleanter till styrelsen för Ärla Vägförening väljs vid Årsstämman – i mars varje år.

Det är även Årsstämman som beslutar om Andelsavgifternas storlek och föreningens verksamhetsplan och budget.

Årsstämman utgörs av andelsägarna i Ärla Vägförening. Andelsägare är de som äger en fastighet som ingår i samfällighetsföreningen. Alla andelsägare har rätt att deltaga i Årsstämman. Om du får avi om betalning av andelsavgift, så är du som fastighetsägare även andelsägare i gemensamheten Ärla ga:1. Du kan även kolla i Debiteringslängden vid årsmötet om du är andelsägare i Ärla Vägförening och gemensamheten Ärla ga:1 eller genom kontakt med föreningens kassör eller sekreterare.
Observera att för att kunna rösta vid stämman måste antingen alla delägare till fastigheten deltaga i mötet eller en delägare har de andra delägarnas fullmakt.

Denna Hemsida är i första hand  till för föreningens andelsägare och skall innehålla information som styrelsen anser bör vara nyttig men även kan vara av sådan art som andelsägarna bör ha rätt och plikt att känna till.

Vägföreningens adressuppgifter mm.

Ärla Vägförening
Postbox 2,
635 36 Ärla

 
Föreningen har F-skattebevis men är inte redovisningsskyldig för MOMS.
Föreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar, REV
För andra kontaktuppgifter se Styrelsen eller skicka e-mail till arlasam@arlasam.se

Observera:  Ärla Byaråd har en egen Hemsida:www.ärla.se

Webmaster: Eirik Isene