Föreningen

​Välkommen! Du har kommit till ARLASAM som är kortnamn för

Ärla Vägförening.

Ärla är ett samhälle med runt 1400 invånare i själva samhället och en bra bit över 2500 när man räknar in Ärlabygden. Röstlängden för Ärla tar upp omkring 2300 röstberättigade. Ärla ligger nästan 2 mil från Eskilstuna kommuncentrum. Det är ca 13 km till Kjula som är ett annat litet samhälle i Eskilstuna kommun. Det är 24 km till Malmköping och 33 km till Strängnäs via E20. Till Flen är det 36 km. Ärla har varit en egen kommun och även varit hopslagen med Stenkvista kommun innan Eskilstuna svalde det hela i 1971.
Som synes ligger Ärla en bra bit från andra större samhällen och får därför reda ut rätt mycket själv.

Föreningen har ett förflutet sedan 1963/1964 innan Ärla-Stenkvista kommun blev hopslagen med Eskilstuna. Under många år, från 1979 till 2004 var föreningen sovande. Eskilstuna kommun hade åtagit sig att sköta allt som hade med gator och vägar att göra i  Ärla stationssamhälle.
Men i början av 2000-talet upptäckte Eskilstuna kommun att de statliga bidragen skulle sina och beslöt att vägföreningarna i kommunen skulle återuppväckas och att dessa skulle ta över väghållningen av de enskilda vägarna. I 2004 hölls en Lantmäteriförrättning där föreningen fick en nystart som en samfällighetsförening med namnet Ärla Vägförening. En interimstyrelse valdes 2005. Sedan dess är vi i gång.

LM-förrättningen bestämmer den geografiska utbredningen av gemensamheten Ärla ga:1 och vilka vägar, grönområden och fastigheter som ingår denna.

Under flera år kallade vi oss för Ärla Samfällighetsförening men hos Lantmäteriet och på Skatteverket har vi hela tiden hetat Ärla Vägförening, varför vi i fortsättningen vill kalla oss så.

​Ledamöter och suppleanter till styrelsen för Ärla Vägförening väljs vid Årsstämman – i mars varje år.

Det är även Årsstämman som beslutar om Andelsavgifternas storlek och föreningens verksamhetsplan och budget.

Årsstämman utgörs av andelsägarna i Ärla Vägförening. Vilka fastigheter som ingår igemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 bestämdes vid Lantmäteriförrättningen 2004. Andelsägare är de som äger en sådan fastighet. Alla andelsägare har rätt att deltaga i Årsstämman. Om du får avi om betalning av andelsavgift, så är du som fastighetsägare även andelsägare i gemensamheten Ärla ga:1. Du kan även kolla i Debiteringslängden vid årsmötet om du är andelsägare i Ärla Vägförening och gemensamheten Ärla ga:1 eller genom kontakt med föreningens kassör eller sekreterare.
Observera att för att kunna rösta vid stämman måste antingen alla delägare till fastigheten deltaga i mötet eller en delägare har de andra delägarnas fulmakt.

Denna Hemsida är i första hand  till för föreningens andelsägare och skall innehålla information som styrelsen anser bör vara nyttig men även kan vara av sådan art som andelsägarna bör ha rätt och plikt att känna till.

Vägföreningens adressuppgifter mm.

Ärla Vägförening
Postbox 2,
635 36 Ärla

 
Föreningen har F-skattebevis men är inte redovisningsskyldig för MOMS.
Föreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar, REV
För andra kontaktuppgifter se Styrelsen eller skicka e-mail till arlasam@arlasam.se

Observera:  Ärla Byaråd har en egen Hemsida: www.ärla.se

Webmaster: Eirik Isene