Vägföreningen.

​Välkommen! Du har kommit till

Ärla Vägförening.

Du kan hitta denna hemsida genom att ange:
www.arlasam.se eller www.ärla-vägförening.se

I underkant av bilden här ovan finns en meny till hemsidans alla sidor. För muspekaren över de olika menyvalen och klicka på dit val.
Hemsidan passar bäst att se på en datorskärm eller på en läsplatta (padda). Det kan vara svårt att välja meny i en telefon.

Genom sökning med t ex Google på Ärla eller Ärla Vägförening ska du kunna hitta oss enkelt.

Ärla Vägförening är en samfällighetsförening som förvaltar omkring 12 km gator i Ärla samhälle. Föreningen gjordes om i 2005 efter lantmäteriets förrättning om föreningen och den gemensamhetsanläggning som föreningen skall förvalta. Läs mera om detta under Omfattning.

Ärla är ett samhälle med runt 1400 invånare i själva samhället och en bra bit över 3000 när man räknar in Ärlabygden. Röstlängden för Ärla tar upp omkring 2300 röstberättigade och utöver dessa finns det en massa barn och ungdomar som inte har rösträtt. Det är lite svårt att veta vad som ska räknas till Ärla.
Ärla ligger nästan 2 mil från Eskilstuna kommuncentrum. Det är ca 13 km till Kjula som är ett annat litet samhälle i Eskilstuna kommun. Det är 24 km till Malmköping och 33 km till Strängnäs via E20. Till Flen är det 36 km. Ärla har varit en egen kommun och även varit hopslagen med Stenkvista kommun innan Eskilstuna svalde det hela i 1971.
Som synes ligger Ärla en bra bit från andra större samhällen och får därför reda ut rätt mycket själv.
Se vidare under menyval ”Omfattning” under ”Ärla ga:1” för att se Vägföreningens ändamål och åtagande samt vad som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Föreningen har ett förflutet sedan 1963/1964 innan Ärla-Stenkvista kommun blev hopslagen med Eskilstuna. Under många år, från 1979 till 2004 var föreningen sovande. Eskilstuna kommun hade åtagit sig att sköta allt som hade med gator och vägar att göra i Ärla samhälle.
Men i början av 2000-talet upptäckte Eskilstuna kommun att de statliga bidragen skulle sina och beslöt att vägföreningarna i kommunen skulle återuppväckas och att dessa skulle ta över väghållningen av de enskilda vägarna. I 2004 hölls ett möte med Lantmäteriet där det bestämdes att föreningen skulle få en nystart som en samfällighetsförening med namnet Ärla Vägförening. En lantmäteriförrättning beslutade detta samt definierade gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1. En interimsstyrelse valdes 2005. Sedan dess är vi i gång.
Lantmäteriet har i och med nya stadgar krävt att ordet samfällighetsförening ska ingå i föreningens namn, varför vi från 2024 officiellt heter Ärla Vägsamfällighetsförening, men fortsätter att använda kortformen Ärla Vägförening samt det ännu kortare ARLASAM.
Lantmäteriet är den myndighet som är ansvarlig för alla samfällighetsföreningar i Sverige. Det är Lantmäteriet som håller reda på organisationsidentiteter för sådana föreningar och deras styrelser och verksamheter samt att dessa ligger inom de lagar som reglerar samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

LM-förrättningen bestämde den geografiska utbredningen av gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 och vilka vägar, grönområden och fastigheter som ska ingå i denna.

​Ledamöter och suppleanter till styrelsen för Ärla Vägförening väljs vid Årsstämman – i mars varje år.
Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av upp till 7 ledamöter och 3 suppleanter.

Det är även Årsstämman som beslutar om Andelsavgifternas storlek och föreningens verksamhetsplan och budget.

Årsstämman utgörs av andelsägarna i Ärla Vägförening. Andelsägare är de som äger en fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen. Alla andelsägare har rätt att deltaga i Årsstämman. Om du får avi om betalning av andelsavgift, så är du som fastighetsägare även andelsägare i gemensamhets-anläggningen Ärla ga:1. Du kan även kolla i Debiteringslängden vid årsmötet om du är andelsägare eller genom kontakt med föreningens kassör eller sekreterare.
Observera att för att kunna rösta vid stämman måste antingen alla delägare till fastigheten deltaga i mötet eller en delägare har de andra delägarnas fullmakt.

Denna Hemsida är i första hand till för föreningens andelsägare och skall innehålla information som styrelsen anser bör vara nyttig men även kan vara av sådan art som andelsägarna bör ha rätt och plikt att känna till.

Vägföreningens adressuppgifter mm.

Ärla Vägförening
brev@arlasam.se
635 36 Ärla

OBS!  Föreningen har inte längre Postbox 2 som postadress. I fall där digital kommunikation inte är möjlig, ska dokumenten skickas till sekreteraren.
Föreningen har F-skattebevis men är inte redovisningsskyldig för MOMS.
Föreningen är medlem i och är försäkrad via Riksförbundet Enskilda Vägar, REV
För andra kontaktuppgifter se Styrelsen eller skicka e-mail till brev@arlasam.se

Observera:  Ärla Byaråd har en egen Hemsida: www.ärla.se

Webmaster: Eirik Isene