Asfaltering

Allmänt.

Ärla Vägförening tar hand om all asfaltering av våra vägar, dvs på de vägar som ingår i gemensamheten Ärla ga:1.

Entreprenörer som schaktar för ledningsägare som har ledningar i våra vägar, ska efter schakt återfylla schaktet och kompaktera så att det återfyllda schaktet kan ligga till sig inför asfaltering det följande året. Ett återfyllt schakt ska kunna passeras av bilar och cyklar utan problem. Det finns en skriven bestämmelse för hur man ska schakta i våra vägar: Schaktanvisningar

Föreningen fakturerar entreprenör eller ledningsägare för våra kostnader för asfaltering av schakt som de förorsakat.

Vanligtvis är vi, trots ett litet påslag, billigare än om entreprenören skulle gjort asfalteringsjobbet själv.

Fastighetsägare som vill ha sin garageinfart asfalterat, kan höra av sig till Ärla Vägförening om vad vår asfaltentreprenör tar för sådana arbeten. 

Planer för 2018

Vi ska givetvis ta bort vinterns grus från våra vägar och vi ska mot en rejäl ersättning be eleverna i avgångsklasserna vid Ärla skola städa gatorna från skräp.

Det som händer under 2018 är att vi kommer att asfaltera schakt som lämnades oasfalterade 2017 och några av de nya schakt som grävts under vår/sommar 2018.

Asfaltering efter kanalisation för fiber (ESEM och Fibra).

Vägföreningen har ett avtal med ESEM om hur kanalisationen ska göras inom vägföreningens område. En del av kanalisationen kommer att ske i asfalterad väg och en del (det mesta) kommer att ske utanför. En del av de schakt som grävts i samband med kanalisation för fiber och som inte asfalterades under 2017 kommer att asfalteras 2018.

Asfalteringen kommer mestadels att ske i september eller senare under hösten.

Det finns några kortare grusvägar som behöver åtgärdas med uppgrusning och sladdning.

Allmänt och tidigare år

Vår entreprenör de senaste åren är PEABs lokala företag Asfalt och Väg i Strangnäs. Det har varit de som på vårt uppdrag har lagat och asfalterat våra gator sedan 2009. Det är troligen de som kommer att fortsätta att rusta upp vårt gatunät under kommande år men vi tecknar nya avtal från år till år baserade på offerter.

De typer av arbeten som de har gjort är av följande natur:

  • Asfaltering efter schaktning där Vägföreningen kan vidaredebitera den som schaktat för dessa kostnader med en mindre förtjänst för föreningen . 
  • Lagning av hål och skador som uppkommit
  • Justering av rännstensbrunnar i höjdläge så avrinning av dagvatten fungerar. Ev. byta ut skadade betäckningar.
  • Asfalteraing av hela vägavsnitt där asfalten är så gammal och dålig att detta är den enda rimliga lösningen.
  • Omasfaltering av vägavsnitt där det samlas orimligt mycket vatten

Nivån på hur mycket pengar som styrelsen får teckna avtal om beslutas på Årsmötet. Även prioriteringen av vad som behöver göras först etc. kan beslutas på Årsmötet.
 
Styrelsen gör tillsammans med entreprenören upp en plan för varje år om vad som skall göras mht. den budget som gäller och de prioriteringar som Årsmötet beslutat om.
En stor del av de listade arbetena kan vidare debiteras till EEM, Skanova och Vattenfall eftersom arbetena avser lagning efter deras schaktningar i vägbanan.

Schakt som ledningsägare har grävt i gatan läggs igen av de entreprenörer som grävt men det är Vägföreningen som svarar för asfalteringen. Ofta behöver ett schakt ligga till sig under några månader för att undvika sättningar. 

OBS! Vi är tacksamma för anmälan om skador som uppstått och som behöver lagas.  

​Bilden till höger är ett skräckexempel. En entreprenör har schaktat för Telia utan att ansöka om tillstånd (senhösten 2006 vid Brannius väg 2). Schaktmassorna har bara lagts ut i vägen så det inte går att passera med bil utan att köra upp i jordhögen. Det saknas varningar och avspärrningar, varför någon, i mörkret, lätt kunnat cykla ner i hålet – livsfarligt! 

Det är för att undvika sådant som vi upprättat ett antal regler som måste följas om man behöver gräva i Vägföreningens vägar/gator.