Asfaltering

Allmänt.

Ärla Vägförening tar hand om all asfaltering av våra vägar, dvs på de vägar som ingår i gemensamheten Ärla ga:1.

Asfalteringsarbete pågår.

Entreprenörer som schaktar för ledningsägare som har ledningar i våra vägar, ska efter schakt återfylla schaktet och kompaktera så att det återfyllda schaktet kan ligga till sig inför asfaltering det följande året. Ett återfyllt schakt ska kunna passeras av bilar och cyklar utan problem. Det finns en skriven bestämmelse för hur man ska schakta i våra vägar: Schaktanvisningar.

Föreningen fakturerar entreprenör eller ledningsägare för våra kostnader för asfaltering av schakt som de förorsakat.

Vanligtvis är vi, trots ett litet påslag, billigare än om schaktentreprenörerna skulle gjort asfalteringsjobbet själv. Dessutom kan vi styra kvaliteten på återasfalteringen och se till att resultatet inte blir en massa små lagningar som ger ojämn och dålig vägbana.

Ärla Vägförenings regler för hur det ska asfalteras:  Lagning efter Ledningsarbeten

Vad har gjorts sommaren 2023.

Vi har tagit bort vinterns grus från våra vägar. De elever som ska upp i 6:e årsklassen till hösten vid Ärla skola har mot en hyfsad ersättning städat gatorna från skräp. Med bra resultat!

Vi har asfalterat schakt som grävts sedan förra årets asfaltering. Brunnar har justerats så de ligger i höjd med vägbanan och vi har lagat hål.

Gatorna Furuvägen, Alviksvägen och Vallavägen övre del har fått ny beläggning på några vägsträckor.

Det finns även några kortare grusvägar som har åtgärdats med uppgrusning och sladdning.

Allmänt och tidigare år

Vår entreprenör de senaste åren är PEAB. Det har varit de som på vårt uppdrag har lagat och asfalterat våra gator sedan 2009.
Vi kommer teckna nya avtal med någon entreprenör från år till år baserade på offerter.

De typer av arbeten som de har gjort är av följande natur:

  • Asfaltering efter schaktning där Vägföreningen kan vidaredebitera ledningsägaren för dessa kostnader med en mindre förtjänst för föreningen.
  • Lagning av hål och skador som uppkommit
  • Justering av rännstensbrunnar i höjdläge så avrinning av dagvatten fungerar. Ev. byta ut skadade betäckningar.
  • Asfaltering av hela vägavsnitt där asfalten är så gammal och dålig att detta är den enda rimliga lösningen – om vi har tillräckligt med pengar. Beslutas vid Årsmöten.
  • Omasfaltering av vägavsnitt där det samlas orimligt mycket vatten.

Nivån på hur mycket pengar som styrelsen får teckna avtal om beslutas på Årsmötet. Även prioriteringen av vad som behöver göras först etc. beslutas på Årsmötet.

Styrelsen gör tillsammans med entreprenören upp en plan för varje år om vad som skall göras m.h.t. den budget som gäller och de prioriteringar som Årsmötet beslutat om.
En stor del av de listade arbetena kan vidaredebiteras till EEM, Skanova och Vattenfall där arbetena avser lagning efter deras schaktningar i vägbanan.

Schakt som ledningsägare har grävt i gatan läggs igen av de entreprenörer som grävt men det är Vägföreningen som svarar för asfalteringen. Ofta behöver ett schakt ligga till sig under några månader för att undvika sättningar.

OBS! Vi är tacksamma för anmälan om skador som uppstått och som behöver lagas.  

​Bilden till höger är ett skräckexempel. En entreprenör har schaktat för Telia utan att ansöka om tillstånd (senhösten 2006 vid Brannius väg 2). Schaktmassorna har bara lagts ut i vägen så det inte går att passera med bil utan att köra upp i jordhögen. Det saknas varningar och avspärrningar, varför någon, i mörkret, lätt kunnat cykla ner i hålet – livsfarligt!

Det är för att undvika sådant som vi upprättat ett antal regler som måste följas om man behöver gräva i Vägföreningens vägar/gator.