Asfaltering

Allmänt.

Ärla Vägförening tar hand om all asfaltering av våra vägar, dvs på de vägar som ingår i gemensamheten Ärla ga:1.

Entreprenörer som schaktar för ledningsägare som har ledningar i våra vägar, ska efter schakt återfylla schaktet och kompaktera så att det återfyllda schaktet kan ligga till sig inför asfaltering det följande året. Ett återfyllt schakt ska kunna passeras av bilar och cyklar utan problem. Det finns en skriven bestämmelse för hur man ska schakta i våra vägar: Schaktanvisningar.

Föreningen fakturerar entreprenör eller ledningsägare för våra kostnader för asfaltering av schakt som de förorsakat.

Vanligtvis är vi, trots ett litet påslag, billigare än om schaktentreprenörerna skulle gjort asfalteringsjobbet själv.

Asfaltering av Rosenvägen och Gölstorpsvägen.

Ärla Vägförenings stämma och styrelse har helasfalterats under 2019.
Arbetena klarades av under sommaren 2019.

Planer för 2021

Vi ska givetvis ta bort vinterns grus från våra vägar och vi har mot en rejäl ersättning bett eleverna i avgångsklasserna vid Ärla skola städa gatorna från skräp.

Det som händer under 2021 är att vi kommer att asfaltera schakt som lämnades oasfalterade 2020 och ev. nya schakt som har tillkommit under våren/sommaren 2021.

Skolplan kommer att asfalteras eftersom det finns flera hål i den gamla asfalten. Det är en stor yta som får ny beläggning.

Det kommer att anläggas två fasta fartdämpande gupp på Tegelbovägen enligt beslut vid Årsmötet i Ärla vägförening. Denna åtgärd ska utvärderas för ev anläggning av fartdämpare på andra ställen i Ärla.

Vändplan och en del av Västra vägen kommer att asfalteras till stor del.

Det finns även några kortare grusvägar som behöver åtgärdas med uppgrusning och sladdning

Ev. frågor kan ställas till Eirik Isene som är föreningens ombud mot vår entreprenör.

Allmänt och tidigare år

Vår entreprenör de senaste åren är PEABs lokala företag Asfalt och Väg i Strangnäs. Det har varit de som på vårt uppdrag har lagat och asfalterat våra gator sedan 2009.
Vi kommer teckna nya avtal från år till år baserade på offerter.

De typer av arbeten som de har gjort är av följande natur:

  • Asfaltering efter schaktning där Vägföreningen kan vidaredebitera den som schaktat för dessa kostnader med en mindre förtjänst för föreningen .
  • Lagning av hål och skador som uppkommit
  • Justering av rännstensbrunnar i höjdläge så avrinning av dagvatten fungerar. Ev. byta ut skadade betäckningar.
  • Asfaltering av hela vägavsnitt där asfalten är så gammal och dålig att detta är den enda rimliga lösningen – om vi har tillräckligt med pengar.
  • Omasfaltering av vägavsnitt där det samlas orimligt mycket vatten.

Nivån på hur mycket pengar som styrelsen får teckna avtal om beslutas på Årsmötet. Även prioriteringen av vad som behöver göras först etc. beslutas på Årsmötet.

Styrelsen gör tillsammans med entreprenören upp en plan för varje år om vad som skall göras mht. den budget som gäller och de prioriteringar som Årsmötet beslutat om.
En stor del av de listade arbetena kan vidaredebiteras till EEM, Skanova och Vattenfall eftersom arbetena avser lagning efter deras schaktningar i vägbanan.

Schakt som ledningsägare har grävt i gatan läggs igen av de entreprenörer som grävt men det är Vägföreningen som svarar för asfalteringen. Ofta behöver ett schakt ligga till sig under några månader för att undvika sättningar.

Ärla Vägförenings regler för hur det ska asfalteras:  Lagning efter Ledningsarbeten

OBS! Vi är tacksamma för anmälan om skador som uppstått och som behöver lagas.  

​Bilden till höger är ett skräckexempel. En entreprenör har schaktat för Telia utan att ansöka om tillstånd (senhösten 2006 vid Brannius väg 2). Schaktmassorna har bara lagts ut i vägen så det inte går att passera med bil utan att köra upp i jordhögen. Det saknas varningar och avspärrningar, varför någon, i mörkret, lätt kunnat cykla ner i hålet – livsfarligt!

Det är för att undvika sådant som vi upprättat ett antal regler som måste följas om man behöver gräva i Vägföreningens vägar/gator.