Asfaltering

Allmänt.

Ärla Vägförening tar hand om all asfaltering av våra vägar, dvs på de vägar som ingår i gemensamheten Ärla ga:1.

Entreprenörer som schaktar för ledningsägare som har ledningar i våra vägar, ska efter schakt återfylla schaktet och kompaktera så att det återfyllda schaktet kan ligga till sig inför asfaltering det följande året. Ett återfyllt schakt ska kunna passeras av bilar och cyklar utan problem. Det finns en skriven bestämmelse för hur man ska schakta i våra vägar: Schaktanvisningar.

Föreningen fakturerar entreprenör eller ledningsägare för våra kostnader för asfaltering av schakt som de förorsakat.

Vanligtvis är vi, trots ett litet påslag, billigare än om entreprenören skulle gjort asfalteringsjobbet själv.

Fastighetsägare som vill ha sin garageinfart asfalterat, kan höra av sig till Ärla Vägförening om vad vår asfaltentreprenör tar för sådana arbeten.

Planer för 2019

Vi ska givetvis ta bort vinterns grus från våra vägar och vi ska mot en rejäl ersättning be eleverna i avgångsklasserna vid Ärla skola städa gatorna från skräp.

Det som händer under 2019 är att vi kommer att asfaltera schakt som lämnades oasfalterade 2018.

Asfaltering efter kanalisation för fibernät.

Vägföreningen har ett avtal med ESEM om hur kanalisationen ska göras inom vägföreningens område. En del av kanalisationen skedde i asfalterad väg och en del (det mesta) skedde utanför. En del av de schakt som grävts i samband med kanalisation för fiber och som inte asfalterades under 2018 kommer att asfalteras 2019.

Mycket av asfalteringen kommer i år att ske under våren medan en del kanske kommer att göras i september eller senare under hösten.

Det finns några kortare grusvägar som behöver åtgärdas med uppgrusning och sladdning.

Asfaltering av Rosenvägen och Gölstorpsvägen.

Ärla Vägförenings stämma och styrelse har beslutat att dessa två gator ska helasfalteras under 2019. Beslutet baseras på att dessa gator är bland de sämsta i Ärla när det gäller den asfalterade ytan.

Arbetena kommer att påbörjas redan vecka 21 med brunnsbyten.
Asfalteringen påbörjas måndag vecka 22.

Det är vår entreprenör Asfalt och Väg i Strängnäs som vi har ett avtal med. Själva asfalteringen kommer att utföras av PEAB.

Det finns möjlighet för fastighetsägare att få sina garageuppfarter asfalterade till ett rimligt pris. Intresserade kan höra av sig till Det finns möjlighet för fastighetsägare att få sina garageuppfarter asfalterade till ett rimligt pris. Intresserade kan höra av sig till Linus Hedén per email linus.heden@peabasfalt.se eller på 073 337 2629

Ev. frågor kan ställas till Eirik Isene som är föreningens ombud mot vår entreprenör.

Allmänt och tidigare år

Vår entreprenör de senaste åren är PEABs lokala företag Asfalt och Väg i Strangnäs. Det har varit de som på vårt uppdrag har lagat och asfalterat våra gator sedan 2009. Det är troligen de som kommer att fortsätta att rusta upp vårt gatunät under kommande år men vi tecknar nya avtal från år till år baserade på offerter.

De typer av arbeten som de har gjort är av följande natur:

  • Asfaltering efter schaktning där Vägföreningen kan vidaredebitera den som schaktat för dessa kostnader med en mindre förtjänst för föreningen .
  • Lagning av hål och skador som uppkommit
  • Justering av rännstensbrunnar i höjdläge så avrinning av dagvatten fungerar. Ev. byta ut skadade betäckningar.
  • Asfalteraing av hela vägavsnitt där asfalten är så gammal och dålig att detta är den enda rimliga lösningen.
  • Omasfaltering av vägavsnitt där det samlas orimligt mycket vatten

Nivån på hur mycket pengar som styrelsen får teckna avtal om beslutas på Årsmötet. Även prioriteringen av vad som behöver göras först etc. kan beslutas på Årsmötet.

Styrelsen gör tillsammans med entreprenören upp en plan för varje år om vad som skall göras mht. den budget som gäller och de prioriteringar som Årsmötet beslutat om.
En stor del av de listade arbetena kan vidare debiteras till EEM, Skanova och Vattenfall eftersom arbetena avser lagning efter deras schaktningar i vägbanan.

Schakt som ledningsägare har grävt i gatan läggs igen av de entreprenörer som grävt men det är Vägföreningen som svarar för asfalteringen. Ofta behöver ett schakt ligga till sig under några månader för att undvika sättningar.

OBS! Vi är tacksamma för anmälan om skador som uppstått och som behöver lagas.  

​Bilden till höger är ett skräckexempel. En entreprenör har schaktat för Telia utan att ansöka om tillstånd (senhösten 2006 vid Brannius väg 2). Schaktmassorna har bara lagts ut i vägen så det inte går att passera med bil utan att köra upp i jordhögen. Det saknas varningar och avspärrningar, varför någon, i mörkret, lätt kunnat cykla ner i hålet – livsfarligt!

Det är för att undvika sådant som vi upprättat ett antal regler som måste följas om man behöver gräva i Vägföreningens vägar/gator.