Omfattning

Geografiskt område för Ärla SamfällighetsföreningDen röda inramningen på kartan till vänster definierar det geografiska området för gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 inom vilket Ärla Vägförening har sitt huvudmannaskap. Huvudmannaskapet avser förvaltning av befintliga vägar inom gemensam-hetsanläggningen. Den lila markeringen visar det som gällde före 2005. Genom att klicka på kartan får du en förstorad karta.

Alla gator och vägar som finns i Ärla stationssamhälle tillhör gemensamhets-anläggningen Ärla GA:1 utom länsvägarna Rinkestavägen, Stationsvägen och Svanäsvägen och ytor som ingår i Kfast. Sammalagt ingår 45 vägar 2024 med en total längd om 12107 meter.
Även parker och grönområden inom gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 hör till enligt LM-förrättningen 2005, men Eskilstunas Parkavdelning har förvaltat parker och grönytor sedan Eskilstuna kommun tog över Ärla/Stenkvista kommun 1971 och förvaltar dessa fortfarande.

Detta beslutades vid en LM-förrättning 2005.

Observera att det sedan 2005 har tillkommit fastigheter och att andelstalen har ändrats i flera fall. Även fel i den ursprungliga förrättningen har rättats. Merparten andelsägare har samma andelstal nu som vid LM-förrättningen för snart 20 år sedan.

Gator och vägar som ingår i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.

I ovanstående lista har tillkommit två nya vägar som Eskilstuna kommun anlagt: Åstorpsvägen med fyra fastigheter varav en byggdes 2020 och tre troligtvis bebyggs 2021 och Älmevägen med 8 nya fastigheter.
De 8 fastigheterna har varit till salu från 2022. 7 är sålda vid årsskiftet 2022/2023. Ovisst när de kan bebyggas.
De nya vägarna ligger söder om Parkvägen vid södra ändan av Vallavägen.

Andelsägare är de som har utfart från sin fastighet till en av dessa gator eller till de länsvägar som ligger inom det område som avgränsats som tillhörande gemensamheten Ärla ga:1. Se denna karta från lantmäteriförrättningen 2005 samt kartan högst upp på sidan (kan klickas för att få den större).

Den lila linjen avser gränsen för Ärla Vägförening som den var före 2004.

För länsvägarna Svanäsvägen, Stationsvägen och Rinkestavägen har vi inget väghållaransvar men eftersom de som bor längs dessa vägar även trafikerar föreningens vägar har vi rätt att ta en viss andelsavgift (50% av vanlig andelsavgift) enligt Lantmäteriets beslut.

Det finns några fastigheter som ligger utanför det område som definierats som det geografiska område inom vilken Ärla Samfällighetsförening är huvudman för gator och vägar, men som har sina utfarter mot föreningens vägar. Dessa har nu genom avtal införlivats i gemensamheten Ärla ga:1 och betalar andelsavgifter till föreningen.

Asfaltering på gång.

Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 har åsatts ett värde som Lantmäteriet i oktober 2018 sattes till kr 9 552 078 + det vi råkar ha i kassa och på banken till envar tid. Detta är värdet av det som andelsägarna äger tillsammans.
Tillkommande nya vägar kommer att öka detta värde samtidigt som det finns någon slags indexreglering även här.
Tillkommande nya fastigheter blir medägare till denna tillgång och skall därför betala för detta.

Ärla Vägförening svarar för vinterväghållning av de vägar som ingår i gemensamheten. Det finns några andra vägföreningar som gränsar mot våra vägar:

 •     Fortsättningen på Tegelbovägen har vägföreningen Torsberg-Jonslunda-Anderslunda som huvudman.
 •     Fortsättningen på Bryggarvägen mot cementgjuteriet har en annan huvudman.
 •     Fortsättningen på Parkvägen mot Åsborgen ägs av de som bor längs vägen (ingen vägförening?)

Ärla Vägförening bör teckna avtal med dessa så vi inte skadar varandra i onödan och så vi kan teckna gemensamma eller samordnade avtal med entreprenörer etc.

Totalt ingår (år 2024) 427 fastigheter varav 393 ligger längs föreningens vägar. Dessa fastigheter har 914 registrerade ägare i gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 med 471,6 andelar.
4 fastigheter ligger utanför det geografiska område som föreningen råder över men de har sin enda utfart mot föreningens vägar.

Karta med fastighetsgränser, gatunamn och -nummer. Kartan är zoombar.

Det finns även en annan utmärkt karttjänst som Lantmäteriet tillhandahåller: /minkarta.lantmateriet.se/

Det går bra att zooma in på Ärla och t. ex. egen fastighet. Kartan kan anpassas att utvisa fastighetsgränser eller flygfoto, även historiska flygfoton.

Vad är en väg?

En väg består av mer än bara vägbanan med eventuella vingar. Till en väg hör ett Vägområde som utöver vägbanan kan bestå av ett dike eller en vägslänt, på båda sidor. Detta bland annat för att vattenavrinning ska fungera samt för att ha någonstans att lägga snön vid snöröjning. Om snön som man försöker röja från vägbanan ska läggas på vägbanan, kan återstående körbar väg bli mycket smal. Detta är därför reglerat i lag. Vägområdet kan sträcka sig in på intilliggande fastigheters tomtmark.

Tyvärr är det många fastighetsägare som bygger sina staket, stängsel, häckar och murar alldeles för nära vägbanan.

En artikel om ett tvistemål i Umeå Tingsrätt kan vara belysande.

Ärla Samfällighetsförening ansvarar inte för

 • Privata tillfartsvägar, gårdsplaner, bilparkeringar, busshållplatser etc. som tillhör Kommunfastigheter, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna   Kommun, Brandstationen, COOP Nära eller andra affärsdrivande fastigheter.
 • Vägar utanför den röda begränsningen i kartan här ovan.
 • Länsvägar som Svanäsvägen, Stationsvägen, Rinkestavägen och väg 921 – det gör Trafikverket
 • Gatubelysningen i stationssamhället är gatukontorets ansvar.
 • Det är Eskilstuna Energi och Miljö som har ansvarar för de centrala dagvattenledningarna. Föreningen har ansvaret för rännstensbrunnarna med serviceledningar till det centrala ledningsnätet.
 • Förvaltning och drift av parker och grönområden sköts tills vidare av Parkavdelningen. Parkavdelningen svarar för att klippa gräs och ansa träd och buskar som inte hör till bebyggda fastigheter. Dock svarar andelsägare/fastighetsägare i Ärla Vägförening för att träd, buskar och häckar som inkräktar på framkomligheten eller på trafiksäkerheten hålls efter.
 • Trafiksäkerheten i Ärla är rent juridiskt inget vi ansvarar för men vi skall naturligtvis verka för en bra trafikmiljö. Trafikenheten svarar för skyltning av hastighetsbegränsningar men vägföreningen har tillåtelse att sätta upp repeterande skyltning på 30-vägar samt sätta ut hastighetsnedsättande åtgärder i form av ”blomlådor” (se vidare under Trafik).
  Vägföreningen får även anlägga fasta farthinder.
 • Vägföreningen får även begränsa axeltryck och totalvikt t. ex. i samband med tjällossning.