Omfattning

Geografiskt område för Ärla SamfällighetsföreningDen röda inramningen på kartan till vänster definierar det geografiska området för gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 inom vilket Ärla Vägförening har sitt huvudmannaskap. Huvudmannaskapet avser förvaltning av befintliga vägar inom gemensam-hetsanläggningen. Den lila markeringen visar det som gällde före 2005. Genom att klicka på kartan får du en förstorad karta.

Alla gator och vägar som finns i Ärla stationssamhälle tillhör gemensamhetsanläggningen Ärla GA:1 utom länsvägarna Rinkestavägen, Stationsvägen och Svanäsvägen och ytor som ingår i Kfast.
Även parker och grönområden inom gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 hör till enligt LM-förrättningen 2005, men gräsytor har Eskilstunas Parkavdelning förvaltat tills nu och förvaltar fortfarande.

Detta beslutades vid en LM-förrättning 2005.

Observera att det sedan 2005 har tillkommit fastigheter och att andelstalen har ändrats i flera fall. Även fel i den ursprungliga förrättningen har rättats. Merparten andelsägare har samma andelstal nu som vid LM-förrättningen för 15 år sedan.

Gatunamn
Längd
Bredd
Yta
Anm.
Alviksvägen
180
6,0
1080
 
Apollovägen
140
6,0
840
 
Aspvägen
75
6,0
450
 
Backvägen
50
5,0
250
 
Bergsvägen
105
5,0
525
OBS! även 20 m ovanför Åsvägen
Björkstigen
90
5,0
450
 
Bohnstedts väg
910
6,0
5460
 
Brannius väg
190
5,0
950
Rinkestavägen – Pingstkyrkan
Brannius väg
80
5,0
400
Pingstkyrkan – Björkstigen
Bryggarvägen
390
6,0
2340
 
Ekavägen
200
5,0
1000
 
Ekavägen
250
5,0
1250
Grusväg till Eka gård
Furuvägen
100
5,0
500
exkl. fortsättn till vattentorn
Gamla vägen
110
5,0
550
Delvis Grusväg
Gång & cykelbana (Bryggarvägen)
134
3,0
402
Bryggarväg.-Svanäsväg
Gång & cykelbana (Gölstorpsvägen)
102
3,0
306
Gölstorpsv-Rinkestavägen
Gång & cykelbana (Sandvägen)
80
3,0
240
Bohnstedts väg-Brannius väg
Granvägen
70
6,0
420
 
Gölstorpsvägen
285
6,0
1710
 
Hedemoravägen
175
6,0
1050
 
Hedenbergsvägen
115
6,0
690
 
Höjdvägen
50
4,0
200
 
Lillstigen
120
6,0
720
 
Lövängsvägen
190
6,0
1140
 
Märgelstigen
80
6,0
480
 
Nyby gränd
45
5,0
225
 
Nybyvägen
120
6,0
720
 
Parkvägen
485
5,0
2425
Sandvägen-Vallavägen
Parkvägen
150
5,0
750
Förlängning mot Solhem varav 50 m asfalt
Persvägen
130
6,0
780
(+ 85 m förlängning mot Perstorp enligt avtal)
Pilvägen
90
6,0
540
 
Rosenvägen
300
6,0
1800
 
Sandvägen
135
5,0
675
Sandvägen från Bohnstedts väg till Stationsvägen är gång och cykelbana
Sergels väg
185
6,0
1110
 
Skogalundsvägen
170
6,0
1020
 
Solgränd
60
5,0
300
 
Tallvägen
140
6,0
840
 
Tegelbovägen
1330
9,5
12535
 
Genomfart till många fastigheter och lantbruk utanför gemensamhetsanläggningen
Tors gränd
80
6,0
480
 
Trädgårdsvägen
300
6,0
1800
 
Tunavägen
1120
5,0
5600
 
Vallavägen
225
5,0
1125
Stationsvägen-Parkvägen
Vallavägen
150
5,0
750
Förlängning till Nytorp – Grus
Vallavägen
185
5,0
925
Stationsvägen -Tunavägen
Vinkelstigen
50
3,0
150
 
G/C-väg  (Brannius väg)
65
5,0
325
Förbi Pingstkyrkan
Västra vägen
240
6,0
1440
 
Åhrbergsvägen
70
4,0
280
 
Åsvägen
330
4,0
1320
 

Till ovanstående lista kommer två nya vägar: Åstorpsvägen med fyra fastigheter varav en byggdes 2020 och tre troligtvis bebyggs 2021 och Älmevägen med 8 nya fastigheter.
De 8 fastigheterna kommer troligen att vara till salu från 2022. Ovisst när de kan bebyggas.
De nya vägarna ligger söder om Parkvägen.

Enligt denna tabell och gjorda mätningar utgör gemensamhetens vägar 10791 längdmeter som med sin vägbredd omfattar 63243 kvadratmeter.
Enligt vår app Vägnu är totala väglängden 12 107 meter inklusive rena gc-banor.

Andelsägare är de som har utfart från sin fastighet till en av dessa gator eller till de länsvägar som ligger inom det område som avgränsats som tillhörande gemensamheten Ärla ga:1. Se denna karta samt kartan högst upp på sidan (kan klickas för att få den större).

Den lila linjen avser gränsen för Ärla Vägförening som den var före 2004.

För länsvägarna Svanäsvägen, Stationsvägen och Rinkestavägen har vi inget väghållaransvar men eftersom de som bor längs dessa vägar även trafikerar föreningens vägar har vi rätt att ta upp en viss andelsavgift (50% vanlig andelsavgift) enligt Lantmäteriets beslut.

Det finns några fastigheter som ligger utanför det område som definierats som det geografiska område inom vilken Ärla Samfällighetsförening är huvudman för gator och vägar, men som har sina utfarter mot föreningens vägar. Dessa har nu genom avtal införlivats i gemensamheten Ärla ga:1 och betalar andelsavgifter till föreningen.

Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 har åsatts ett värde som Lantmäteriet i oktober 2018 sattes till kr 9 552 078 + det vi råkar ha i kassa och på banken till envar tid. Detta är värdet av det som andelsägarna äger tillsammans.
Tillkommande nya fastigheter blir medägare till denna tillgång och skall därför betala för detta.

Ärla Vägförening svarar för vinterväghållning av de vägar som ingår i gemensamheten. Det finns några andra vägföreningar som gränsar mot våra vägar:

  •     Fortsättningen på Tegelbovägen har vägföreningen Torsberg-Jonslunda-Anderslunda som huvudman.
  •     Fortsättningen på Bryggarvägen mot cementgjuteriet har en annan huvudman.
  •     Fortsättningen på Parkvägen mot Åsborgen ägs av de som bor längs vägen (ingen vägförening?)

Ärla Vägförening bör teckna avtal med dessa så vi inte skadar varandra i onödan och så vi kan teckna gemensamma eller samordnade avtal med entreprenörer etc.

Totalt ingår (år 2020) 418 fastigheter som har 769 registrerade ägare i gemensamheten Ärla ga:1 med 459,5 andelar. 392 fastigheter har en gatuadress men 5 av dessa ligger på Kranvägen som egentligen inte finns. 56 fastigheter ligger längs länsvägarna Stationsvägen, Svanäsvägen och Rinkestavägen. Resten ligger längs gator som ingår i Ärla Vägförenings ansvar. 4 fastigheter ligger utanför det geografiska område som föreningen råder över men de har sin enda utfart mot föreningens vägar.

En ny väg som kommer att förr eller senare tillhöra gemensamheten Ärla ga:1 är Åstorpsvägen. Det kommer dock att dröja innan det är klart och det kommer troligen att behövas en ny LM-förrättning.

Karta.

Det finns nu en utmärkt karttjänst som Lantmäteriet tillhandahåller: /minkarta.lantmateriet.se/

Det är bara att zooma in på Ärla och din egen fastighet.

Vad är en väg?

En väg består av mer än bara vägbanan med eventuella vingar. Till en väg hör ett Vägområde som utöver vägbanan kan bestå av ett dike eller en vägslänt, på båda sidor. Detta bland annat för att vattenavrinning ska fungera samt för att ha någonstans att lägga snön vid snöröjning. Om snön som man försöker röja från vägbanan ska läggas på vägbanan, kan återstående körbar väg bli mycket smal. Detta är därför reglerat i lag. Vägområdet kan sträcka sig in på intilliggande fastigheters tomtmark.

Tyvärr är det många fastighetsägare som bygger sina staket, stängsel, häckar och murar alldeles för nära vägbanan.

En artikel om ett tvistemål i Umeå Tingsrätt kan vara belysande.

Ärla Samfällighetsförening ansvarar inte för

  • Privata tillfartsvägar, gårdsplaner, bilparkeringar, busshållplatser etc. som tillhör Kommunfastigheter, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna   Kommun, Brandstationen, COOP Nära eller andra affärsdrivande fastigheter.
  • Vägar utanför den röda begränsningen i kartan här intill.
  • Länsvägar som Svanäsvägen, Stationsvägen, Rinkestavägen och väg 921 – det gör Trafikverket
  • Gatubelysningen i stationssamhället är gatukontorets ansvar.
  • Det är Eskilstuna Energi och Miljö som har ansvarar för de centrala dagvattenledningarna. Föreningen har ansvaret för rännstensbrunnarna med serviceledningar till det centrala ledningsnätet. Föreningen har förhandlat sig till ett bidrag för slamsugning och ev. spolning av rännstensbrunnarna i våra gator.
  • Förvaltning och drift av parker och grönområden sköts tills vidare av Parkavdelningen. Parkavdelningen svarar för att klippa gräs och ansa träd och buskar som inte hör till bebyggda fastigheter. Dock svarar Vägföreningen för att träd, buskar och häckar som inkräktar på framkomligheten eller på trafiksäkerheten röjs undan i samarbete med berörda fastighetsägare.
  • Trafiksäkerheten i Ärla är rent juridiskt inget vi ansvarar för men vi skall naturligtvis verka för en bra trafikmiljö. Trafikenheten svarar för skyltning av hastighetsbegränsningar men vägföreningen har tillåtelse att sätta upp repeterande skyltning på 30-vägar samt sätta ut hastighetsnedsättande åtgärder i form av ”blomlådor” (se vidare under Trafik).