Vintervägar

Ovanstående gäller givetvis inte Ärla Vägförening som inte heller hanterar skattepengar.

Ärla Vägförening ansvarar för snöröjning och sandning under vintern och borttagning av sand under våren på de vägar som ingår i vårt huvudmannaskap.
Se ”Snöröjningsföreskrifter”.

För vintern, 2023/2024 har vi ett avtal med samma entreprenör som vi hade förra vintern: Maskinringen, MR.
Vi kommer att hålla snöfria vägar på samma villkor och förhoppningsvis på samma kvalitetsnivå som tidigare år.

Styrelsen försöker sköta snöröjningen på ett ansvarsfullt sätt där vi väger in hänsyn till

 • framkomlighet för bilar, gående och även äldre människor med rollatorer,
 • kostnaden för vinterväghållning som våra andelsägare betalar och
 • rimligheten i att vi här i Sörmland faktiskt får finna oss i att det ibland är vinterväder under vintern samt att snö och is kan medföra halka.

Beroende på snöns konsistens kan det ibland vara svårt att komma ända ner till asfalten med plogskäret. Det kan även finnas tider då vinterkylan gör det vettigt att låta en riktig vinterväg vara till glädje för de som drar sina barn i pulkor, åker skidor hemifrån eller åker spark etc. Detta gäller t. ex när temperaturen blir lägre än -7 grader

Det finns delar av Ärla som Vägföreningen inte har något ansvar för när det gäller snöplogning, sandning etc.
Kommunfastigheter har ansvaret för snöröjning runt sina fastigheter.

Vi har t.ex. inte ansvar för snöröjning och sandning av:

 • Stationsvägen, Rinkestavägen och Svanäsvägen. Dessa är länsvägar och sköts av Trafikverket
 • Busshållplatser, trottoarer och övergångsställen längs länsvägarna.
 • Ärlagården, skola, dagis och övriga fastigheter med parkeringar som tillhör Kommunfastigheter
 • COOPs parkering och tillfarter.
 • Pingstkyrkans parkeringar inklusive intilliggande gång/cykelbana.
 • Ekavägens fortsättning efter infart till Eka gård.
 • Övre delen av Furuvägen fram till Vattentornet.
 • Runt Brandstation och några ställen till.
 • Gång- och cykelbanan på banvallen. 

Men vi har ansvaret för snöröjning och sandning hos Trakka enligt avtal och med ersättning.

Beträffande sandning av gatorna.

Vid halka kommer gatorna att sandas. Det är givetvis en bedömningsfråga om när detta behövs men vi gör så gott vi kan. Vi vill gärna ha in synpunkter på detta eftersom vi inte kan vara över allt.
Enligt Årsmötesbeslut ska vi sanda halva gatan, den sida där det är flest garageutfarter, i syfte att kunna använda den andra halva för skidor, spark, pulka etc.

Föreningens ambition är att

 • Sanda vid halka så att bilar kan ta sig upp och nedför backarna på ett säkert sätt (t. ex. Backvägen, Bergsvägen, Höjdvägen, Åhrbergsvägen och Furuvägen). Här kommer vi att sanda mitt på vägen.
 • Sanda vid halka på vägar så att fotgängare kan ta sig fram på ett någorlunda säkert sätt. Vi sandar på den sidan av vägen där det finns flest utfarter.
 • Det sandas i regel med en enkel sträng (en passage med det sandande fordonet) om inte förhållandet kräver annat.

Sanden som används är kross 4 – 8 som inte så lätt rullar i väg. Vi använder inte vägsalt.

Vi sandar när vi bedömer att halkan är svår eller farlig. Vi sandar inte när det är så kallt att snön är sträv – under -7 grader eller när sanden riskerar försvinna i lössnö.

Det finns tre sandlådor vid de vägar där det är branta backar upp mot åsen där man kan hämta sand i mindre mängder för halkbekämpning även inom eller vid den egna fastigheten.

Beträffande snövallar och framkomlighet.

När man plogar gatorna blir det ofrånkomligt snövallar. Vi försöker undvika att lägga upp snövallar mot infarter och brevlådor etc. men det är inte alltid möjligt att undvika. Speciellt besvärligt kan det bli när det kommer 20 – 30 cm tung, blöt nysnö under några timmar.
Observera att häckar, staket, murar etc. som inkräktar på vägområdet, kan komma att belastas vid plogning eftersom vi försöker åstadkomma så bred körbar vägbana som möjligt. Det är fastighetsägarens ansvar att lämna tillräcklig plats mellan vägbana och häck, staket, mur etc. för den snövall som är ofrånkomlig vid snöröjning (se Trafikverkets publikation 2012:141 Drift och underhåll av enskilda vägar).

Fastighetsägarna svarar själva för att ta bort snövallarna från sina infarter och runt brevlådorna så att tidningar och post kan levereras.
De dagar då det är sophämtning gäller det att tänka till: sopkärlen skall inte hindra snöplogning samtidigt som sopbilen skall kunna tömma kärlen på ett bekvämt sätt.

Vi börjar inte ploga förrän det kommit minst 5 – 8 cm snö och vi väntar gärna om vi har prognoser för när snöovädret kommer att upphöra.
Tidpunkten på dygnet spelar också en viss roll. Det är viktigt att framkomligheten på vägarna är god på mornarna och efter kl 16.00 på vardagarna när trafiken är som mest intensiv.

Vi har fått en ny gång- och cykelbana på Tegelbovägen. Vi kommer att försöka hålla den öppen även under vintern. Mängden snö kan påverka hur bra vi kan snöröja här.
Gång- och cykelbanan på banvallen snöröjs inte av Ärla Vägförening.

Vintertid manar vi till försiktig körning med mycket låg hastighet (<30 km/h) inom samhället – även när det är sandat! – – broddar under skorna är heller inte fel vintertid!
Vägföreningen har ingen plikt eller ambition att hålla sommarväglag under vintern och det kan ibland ta lite tid innan entreprenören är på plats med sina maskiner.

Betr. Parkering av bilar. 

Undvik att Parkera på gatorna när det snöat och det är risk att snöröjning kommer att ske.
Vi vill uppmana Ärlaborna att inte parkera på gatorna när det snöar eller det nyss har snöat och det ännu inte har plogats.
När plogen kommer är det stor risk att bilen blir invallad och får svårt att ta sig därifrån. Dessutom kan ju snövallarna bli kvar tills nästa gång det plogas.
Om parkerad bil helt blockerar gatan, kommer gatan eller den del där bilen finns inte att plogas.
Det samma gäller vid olämplig placering av soptunnor de dagar då dessa töms av EEM.

Max 24 timmars parkering gäller på Ärlas gator på samma sätt som i alla andra samhällen i Sverige. 

Det kan även påminnas om maximalt en minuts tomgångskörning i hela Eskilstuna kommun – gäller även dieselbilar, bussar och lastbilar!

Har bilar/husvagnar/släpkärror stått parkerad/uppställd på en gata i över en vecka kan vi ev. anmäla bilen som övergiven och lämplig att forsla bort.  Detta gäller speciellt om vi inte lyckas ta reda på vem som äger fordonet och kunna nå denna.

Vår huvudentreprenör för vintervägar är Maskinringen, MR, med Robert Karlsson som ansvarig.

De inom styrelsen som ansvarar för budning tar gärna emot påstötningar om att det behöver plogas och sandas eftersom vi ju inte finns överallt i Ärla hela tiden och läget oftast är en fråga om hur detta ska bedömas.
Budning av snöröjning/sandning får endast göras av någon av nedanstående:

Tag gärna kontakt med oss via ovanstående e-mail om du har åsikter om när det behöver snöröjas eller sandas. Vi har två typer av budning: hela samhället eller endast backarna.
Vi kan inte rycka ut för snöröjning på endast viss väg.

När det gäller snöröjning och/eller sandning på Länsvägarna Stationsvägen, Svanäsvägen eller Rinkestavägen, kontakta Trafikverket på tel. 0771 921 921.