Styrelse

Styrelsen väljs av andelsägarna vid Stämman som hålls varje år i mars månad.

Styrelsen ska leda och sköta verksamheten i Ärla Vägförening 

  1. enligt de beslut som tagits vid det senaste Stämman beträffande verksamhetsplan, budget och
  2. enligt stadgarna,
  3. enligt lantmäteriförrättningen och
  4. enligt tillämpliga lagar så som lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) och anläggningslagen (1973:1149) samt 
  5. enligt regler som Lantmäteriet och andra myndigheter beslutar om när det gäller deras kommunikation med vägföreningar.

Styrelsen rapporterar vid Stämman vad de gjort sedan det förra Stämman genom en verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter som årets stämma tar ställning till.

Styrelsemöten är inte öppna för andra än styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer samt ev. särskilt inviterade. Styrelsen protokoll är tillgängliga endast för styrelsen och revisorer.

Styrelsen ska alltid kunna svara på frågor rörande föreningens vägar och förvaltningen av dessa, ställda av andelsägare. Frågor och svar ska vara skriftliga.

Alla andelsägare är välkomna att delta i föreningens Stämmor och andra medlemsmöten. Observera reglerna om rösträtt: alla ägare till en fastighet måste vara närvarande eller ha fullmakt av de ägare som inte är närvarande vid Stämman för att ha rösträtt.

Årsmöteshandlingar och Stämmoprotokoll finns på hemsidan under resp. Stämma. Tillgängligt för alla.
Styrelseprotokoll finns på Dropbox. Tillgängligt för behöriga.
Original förvaras av sekreterare.

Kontakt:

Om det är något viktigt, skriv till oss så vi har det skriftligt vad ni sagt til fler än endast en av styrelseledamöterna. Använd brev@arlasam.se
Om ni bara ringer en person i styrelsen finns det endast en som vet vad som sagts varvid tolkningar lätt uppstår om vad som sagts.

Efter Stämman 2024 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande:
Johnny Fransson
Rosenvägen 8
Tel: 070 281 3959
johnny@
arlasam.se
Kassör & firmatecknare:
Torgny Andersson
Vallavägen 22
Tel: 070 624 7443
torgny@arlasam.se
Sekreterare & firmatecknare:
Eirik Isene
Parkvägen 20
Tel: 070 623 1209
eirik@arlasam.
se
Vice ordförande:
Katarina Ljungberg
Hedensbergsvägen 6
Tel: 072 353 7880
katarina.ljungberg@
arlasam.se
Ledamot:
Tommy Gustavsson
Pilvägen 2
Tel: 070 340 1699
tommy@arlasam.se
Ledamot:
 Mattias Lundholm
Ekavägen 9
Tel: 070 549 5070
mattias@arlasam.
se  

Till styrelsen valdes även de två suppleanterna för 2024:

Föreningen har för tillfället en revisor och en revisorssuppleant:

Valberedning saknas för närvarande, ska väljas vid en extra stämma 11 april då även ledamot ska väljas samt att de nya stadgarna ska fastställas.

Styrelsearvoden/lön.
Styrelsen och andra som utför arbete för Ärla Vägförening har under 2024 ”lön”: kr 500 per arbetat timme. Det förekommer inget annat arvode. Utbetalas innan årets slut.
Föreningen drar preliminärskatt och betalar in arbetsgivaravgifter för detta och den som får betalt ska deklarera inkomsten.

Ordinarie Stämma 2024 hölls 21 mars 2024 i Pingstkyrkan i Ärla. Stämmohandlingar samt protokoll från Stämman finns här på hemsidan under Stämmor/Stämman 2024 varifrån dessa kan skrivas ut. Där finns även protoll från den ordinarie Stämma och från Extra Stämma 11 april 2024.

Vid behov skriv till brev@arlasam.se eller kontakta någon styrelseledamot enl. ovan.
OBS! Ärla Vägförening har inte längre någon postadress. Postbox 2 har avslutats av PostNord.
I fall där digital kommunikation inte är möjlig, ska dokumenten skickas till sekreteraren.