Styrelse

Styrelsen väljs av andelsägarna vid Stämmorna som hålls varje år i mars månad.

Styrelsen ska leda och sköta verksamheten i Ärla Vägförening 

  1. enligt de beslut som tagits vid det senaste Stämman beträffande verksamhetsplan, budget och
  2. enligt stadgarna,
  3. enligt lantmäteriförrättningen och
  4. enligt tillämpliga lagar så som lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) och anläggningslagen (1973:1149). 

Styrelsen rapporterar vad de gjort sedan det förra Stämman genom en verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter som årets stämma tar ställning till.

Alla andelsägare är välkomna att delta föreningens Stämmor och andra medlemsmöten. Observera reglerna om rösträtt: alla ägare till en fastighet måste vara närvarande eller ha fullmakt av de som inte är närvarande för att ha rösträtt.

Nästa styrelsemöte är 22 november kl 19:00 i Pingstkyrkan.
Årsmöteshandlingar inkl. Stämmoprotokoll finns på hemsidan. Tillgängligt för alla.
Styrelseprotokoll finns på Dropbox. Tillgängligt för behöriga.

Efter Stämman 2022 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande:

Robin Johansson
har avgått.
Kassör:
Torgny Andersson
Vallavägen 22
Tel: 070 624 7443
torgny@arlasam.se
Sekreterare:
Eirik Isene
Parkvägen 20
Tel: 070 623 1209
eirik@arlasam.se
Vice Ordförande:
Johan Hansander
Lillstigen 4
Tel: 070 281 3796
johan@arlasam.se
Ledamot:
Tommy Gustavsson
Pilvägen 2
Tel: 070 340 1699
tommy@arlasam.se

Till styrelsen omvaldes även de två suppleanterna för 2022:

Föreningen har för tillfället en revisor och ingen revisorssuppleant:

Valberedningen består av:

Styrelsearvoden/lön

Styrelsen och andra som utför arbete för Ärla Vägförening har ”lön”: kr 250 per arbetat timme. Det förekommer inget annat arvode.
Föreningen drar preliminärskatt och betalar in arbetsgivaravgifter för detta.

Årsmötesprotokoll från Stämman 2021 finns tillgängligt här på hemsidan – se under Stämman 2021.

Årsmötesprotokoll från Stämman 2022 fins här på hemsidan – se under Stämman 2022

Vid behov skriv till brev@arlasam.se
OBS! Ärla Vägförening har inte längre någon postadress. Postbox 2 har avslutats av PostNord.