Ärlas vägar

De vägar som ingår i Ärla ga:1 (Gemensamhetsanläggningen i Ärla ga:1) är alla enskilda vägar.
Ärla Vägförening har huvudmannaskapet för dessa vägar med sina vägområden (se nedan).

​Vägarna i Sverige är antingen

  • Enskilda vägar – det är de allra flesta och som ofta sköts av någon vägförening,
  • Kommunala vägar – som sköts av någon kommun
  • Länsvägar och riksvägar – som sköts av Trafikverket.

Kommunala vägar är de vägar som finns i detaljplanerade områden, dvs i Kommuncentrum och den del av kommunen som politikerna bestämt skall var detaljplanerat område.

Alla vägar utanför Eskilstuna detaljplaneområde är Enskilda vägar – såvida de inte är Länsvägar.

Om Eskilstuna kommun skulle få för sig att deklarera Ärla Stationssamhälle som detaljplaneområde, skulle vi inte längre ha några Enskilda vägar och Vägföreningen skulle kunna upplösas. Innestående medel på bank kommer då att fördelas mellan andelsägarna proportionerligt, enligt det andelstal som resp fastighet har inom gemensamheten.

Vad är en väg?

En väg består av mer än bara vägbanan med eventuella vingar. Till en väg hör ett Vägområde som utöver vägbanan kan bestå av ett dike eller en vägslänt, på båda sidor. Detta bland annat för att vattenavrinning ska fungera samt för att ha någonstans att lägga snön vid snöröjning. Om snön som man försöker röja från vägbanan ska läggas på vägbanan, kan återstående körbar väg bli mycket smal. Detta är därför reglerat i lag. Vägområdet kan sträcka sig in på intilliggande fastigheters tomtmark.

Fastigheter som ligger intill en väg måste acceptera det vatten som rinner av från vägen.

Tyvärr är det många fastighetsägare som bygger sina staket, stängsel, häckar och murar alldeles för nära vägbanan.

En artikel om ett tvistemål i Umeå Tingsrätt kan vara belysande.

​Ärla Vägförening är medlem i Riksföreningen Enskilda Vägar, REV, och har en försäkring här. Genom denna försäkring har vi även möjlighet att få viss hjälp med advokat vid juridiska konflikter. Vid vår första konflikt angående obefintligt underhåll av Ärlas gator, fick vi betala advokatkostnaderna själva eftersom vi då inte varit medlemmar i REV tillräckligt länge.

REV håller kurser i hur man sköter en vägförening och om de lagar som reglerar detta. Styrelseledamöter deltar i dessa kurser samt i de symposier som arrangeras i samband med REVs Stämmor.

Länsvägarna i Ärla.

Stationsvägen, Svanäsvägen och Rinkestavägen är länsvägar. Ärla vägförening har inget ansvar för dessa vägar annat än att som alla andra Ärlabor, ha lite synpunkter.

Dessa vägar har uppdaterats under sommar och höst 2016. De är nyasfalterade och de har fått gång- och cykelbanor, nya busshållplatser, och passager för gående och cyklande. Däremot kommer det inte att anläggas några övergångsställen av traditionell modell. Orsaken till detta förklarar Trafikverket i en liten skrift som du kan läsa här.