Ekonomi

Föreningens ekonomi är ganska enkel.

Inkomsterna består 2021 i att 748 andelsägare i Ärla  äger 421 fastigheter och betalar in andelsavgifter för totalt 466,5 andelar. Det är årsmötet som bestämmer hur mycket som ska betalas för en fastighet med andelstalet = 1.

Andelsavgiften för andelstalet ett (1) är 2021 kr 1460 och ska betalas senast 30 juni 2021. Detta är den huvudsakliga inkomsten och utgör för 2021 kr 681 000.

Beslutade andelsavgifter är inte att betrakta som medlemsavgifter i en förening, utan är mera som en slags ”skatt”. Om någon får för sig att inte betala sin andelsavgift, har föreningen rätt och plikt att gå till Kronofogden för indrivning. Detta är en ganska byråkratisk och arbetskrävande process och är inte gratis.
Beslut:  Indrivning av icke betalda andelsavgifter skickas efter två påminnelser till Kronofogden för indrivning.
Detta kostar styrelsen en massa arbete, kostar pengar för föreningen och kostar även andelsägaren en extra slant samt obehag.

Utöver andelsavgifterna får vi ett driftsbidrag från kommunen med runt kr 30 000. Vi får även ett driftsbidrag från Trafikverket med ca. kr 13 000 enligt mycket krångliga regler för enskilda vägar. Dessutom får vi enligt ett avtal med stadsjuristen och gatukontoret i Eskilstuna kommun ett särskilt driftsbidrag för rännstensbrunnar på kr 7500 per år. Dessa bidrag räcker givetvis inte särskilt långt.

Utgifterna består i kostnaden för underhålls- och reparationsarbeten på vägarna under sommar och höst samt kostnader för plogning och sandning under vintern och sandupptagning under våren. Rännstensbrunnarna slamsugs vart annat år. Vi har entreprenörer som utför det praktiska arbetet och föreningen betalar för att få arbeten utförda.
När vi har tillräckligt med pengar i kassan föreslår styrelsen till Stämman att den gata med sämst beläggning ska helasfalteras. Sedan 2005 har vi helasfalterat Tunavägen, Rosenvägen, Solgränd och Gölstorpsvägen. Även Västra vägen, Hedenbergsvägen och Märgelstigen med flera har fått ny beläggning i samband med större reparationer/byten av ledningar i vägen.

Föreningen tjänar även på att asfaltera avslutade schaktningar som ledningsägare gjort i våra vägar för att reparera ledningsbrott eller koppla till nya kunder till fjärrvärme, fiber och dyl.
Vi vidarefakturerar de kostnader som vi har för sådan asfaltering med ett påslag för eventuella framtida sättningar samt vårt arbete i sammanhanget till berörda ledningsägare.
Sådan asfaltering utgör en stor del av det asfalteringsjobb som vi gör varje sommar.

​Utöver dessa kostnader är föreningen medlem i Riksföreningen för Enskilda Vägar, REV genom vilken vi har viktiga försäkringar.

Styrelsen har inga arvoden men styrelseledamöter, -suppleanter och andra får betalt för beställda arbeten med kr 250 per timme. Föreningen drar preliminärskatt på dessa arvoden och inkomsterna ska deklareras av mottagarna.

Detta är de huvudsakliga inkomster och utgifter som finns.

Andelstalen bestäms av ett antal faktorer:

Fastighetstyp

Belägen vid föreningens vägBelägen vid allmän väg
Enfamiljshus eller annan byggnadAndelstal = 1Andelstal = 0,5
FlerfamiljshusAndelstal = 0,8 x antal lägenheter i husetAndelstal = 0,5 x 0,8 x antal lägenheter i huset
NäringsfastighetTonkilometermetod kan tillämpasIngen debitering om inte föreningens vägar utnyttjas
Offentlig verksamhet
(Skola, Dagis etc)
Andelstal bedöms från fall till fall.
Tonkilometermetod kan tillämpas
Bedöms från fall till fall
Obebygd fastighetAndelstal = 0,1Ingen debitering

Årsmötet beslutar om andelsavgiftens storlek baserat på utgiftsstat för året.