Ekonomi

Föreningens ekonomi är ganska enkel. 

Inkomsterna består 2019 i att 742 andelsägare i Ärla  Stationssamhälle som äger 418 fastigheter betalar in andelsavgifter för totalt 463,5 andelar. Det är årsmötet som bestämmer hur mycket som ska betalas för en fastighet med andelstalet = 1.

Andelsavgiften för en hel andel är 2020 kr 1390 och ska betalas senast 30 april. Detta är den huvudsakliga inkomsten och utgör 2020 kr 640 000.

Beslutade andelsavgifter är inte att betrakta som medlemsavgifter i en förening, utan är mera som en slags ”skatt”. Om någon får för sig att inte betala sin andelsavgift, har föreningen rätt och plikt att gå till kronofogden för indrivning.
Exempel: Det var 4 andelsägare som i september 2017 fortfarande inte betalat sina andelsavgifter för 2016. Indrivning av dessa skulder skickades efter tre påminnelser till Kronofogden för indrivning. Detta kostade styrelsen en massa arbete, kostade pengar för föreningen och kostade även andelsägaren en extra slant samt obehag.

Utöver detta får vi ett driftsbidrag från kommunen med runt kr 30 000. Vi får även ett driftsbidrag från Trafikverket med ca. kr 13 000 enligt mycket krångliga regler för enskilda vägar. Dessutom får vi enligt ett avtal med stadsjuristen och gatukontoret i Eskilstuna kommun ett särskilt driftsbidrag för rännstensbrunnar på kr 7500 per år. Dessa bidrag räcker givetvis inte särskillt långt.

Utgifterna består i kostnaden för underhålls- och reparationsarbeten på vägarna under sommar och höst samt kostnader för plogning och sandning under vintern och sandupptagning under våren. Rännstensbrunnarna slamsugs cat annat år. Vi har entreprenörer som utför det praktiska arbetet men föreningen betalar för att få arbeten utförda.
När vi har tillräckligt med pengar i kassan föreslår styrelsen till Stämman att den gata med sämst beläggning ska helasfalteras. Sedan 2005 har vi helasfalterat Tunavägen, Rosenvägen och Gölstorpsvägen.

Föreningen tjänar en mindre slant på att asfaltera de schaktningar som ledningsägare gör i våra vägar för att reparera ledningsbrott eller koppla till nya kunder till fjärrvärme, fiber eller dyl. Vi vidarefakturerar de kostnader som vi har för sådan asfaltering med ett mindre tillägg för vårt arbete i det sammanhanget.

​Utöver dessa kostnader är föreningen medlem i Riksföreningen för Enskilda Vägar, REV genom vilken vi har vissa försäkringar.

Styrelsen har inga arvoden men styrelseledamöter, -suppleanter och andra får betalt för beställda arbeten med kr 250 per timme. Föreningen drar preliminärskatt på dessa arvoden och inkomsterna ska deklareras av mottagarna.

Detta är de huvudsakliga inkomster och utgifter som finns.

Andelstalen bestäms av ett antal faktorer:

Fastighetstyp

Belägen vid föreningens väg Belägen vid allmän väg
Enfamiljshus eller annan byggnad Andelstal = 1 Andelstal = 0,5
Flerfamiljshus Andelstal = 0,8 x antal lägenheter i huset Andelstal = 0,5 x 0,8 x antal lägenheter i huset
Näringsfastighet Tonkilometermetod kan tillämpas Ingen debitering om inte föreningens vägar utnyttjas
Offentlig verksamhet
(Skola, Dagis etc)
Andelstal bedöms från fall till fall.
Tonkilometermetod kan tillämpas
Bedöms från fall till fall
Obebygd fastighet Andelstal = 0,1 Ingen debitering

Årsmötet beslutar om andelsavgiftens storlek baserat på utgiftsstat för året.