Ekonomi

Föreningens ekonomi är ganska enkel.

Inkomsterna består 2023 i att 869 andelsägare i Ärla äger 426 fastigheter och betalar in andelsavgifter för totalt 468,5 andelar. Det är stämman i mars som bestämmer hur mycket som ska betalas för en fastighet med andelstalet = 1. För 2023 är andelsavgiften kr 1600 per andel.

Andelsavgiften för andelstalet ett (1) var för 2022 kr 1530 och skulle betalas senast 29 april 2022. Detta är den huvudsakliga inkomsten och utgjorde för 2022
kr 684 984 eftersom inte alla betalade utan krux.

Andelsavgifterna kommer från och med 2024 innehålla moms men det belopp som andeslägare ska betala kommer att vara i paritet med det man betalade 2023.
Detta kommer av att Skatteverket har beslutat att samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade och ska hantera moms. Se vidare förklaringar på en undermenysida till denna sida.

Beslutade andelsavgifter är inte att betrakta som medlemsavgifter i en förening, utan är mera som en slags ”skatt”. Om någon får för sig att inte betala sin andelsavgift, har föreningen rätt och plikt att gå till Kronofogden för indrivning. Detta är en ganska byråkratisk och arbetskrävande process och är inte gratis.
Beslut:  Indrivning av icke betalda andelsavgifter skickas efter två påminnelser till Kronofogden för indrivning. Detta kostar styrelsen en massa arbete. Det kostar även pengar för föreningen och kostar andelsägaren en extra slant samt obehag.

Vem ska betala Andelsavgifterna? 
De som strax innan ett Årsmöte står som ägare till fastigheter som ingår i samfällighets-anläggningen Ärla ga:1, är betalningsansvariga. Vägföreningen behöver inte ta hänsyn till ägarbyten som kommit in i fastighetsregistret senare eller tidigare. Gammal och ny ägare till fastigheten får göra upp sinsemellan.
Föreningen skickar ut betalningsavier efter Årsmötet där andelsavgifterna har beslutats. Debiteringslängden tar upp alla fastigheter med ägare, andelsavgift och när denna ska vara betald och är således ett mycket viktigt dokument.
Enligt lagen är både gammal och ny ägare betalningsskyldiga. Vem av dem som skall betala bör lämpligen regleras i samband med försäljning/ägarbyte. Vägföreningen kommer inte att medla eller engagera sig i några konflikter betr. uppbörd av andelsavgift.

Observera att det går att förhandla delbetalningar senarelagd betalning genom avtal med färeningens kassör. Sköter man sådana avtal blir det givetvis ingen indrivning via Kronofogden.

Vi får även ett driftsbidrag från kommunen med kr 24 270 samt ett driftsbidrag från Trafikverket med ca. kr 13 000 enligt mycket krångliga regler för enskilda vägar.
Dessutom får vi enligt ett avtal med stadsjuristen och gatukontoret i Eskilstuna kommun ett särskilt driftsbidrag för rännstensbrunnar på kr 8490 för 2022.
Dessa bidrag räcker givetvis inte särskilt långt. Det är andelsavgifterna som stommen i föreningens ekonomi.

Utgifterna består i kostnaden för underhålls- och reparationsarbeten på vägarna under sommar och höst samt kostnader för plogning och sandning under vintern och sandupptagning under våren. Rännstensbrunnarna slamsugs vart annat eller vart tredje år.
Alla rännstensbrunnar slamsögs under hösten 2023.
Vi har entreprenörer som utför det praktiska arbetet och föreningen betalar för att få arbeten utförda.
När vi har tillräckligt med pengar i kassan föreslår styrelsen till Stämman att gatan med sämst beläggning ska helasfalteras. Sedan 2005 har vi helasfalterat Tunavägen, Rosenvägen, Solgränd och Gölstorpsvägen. Även Västra vägen, Hedenbergsvägen, Märgelstigen, Pilvägen, Granvägen och större delen av Ekavägen har fått ny beläggning i samband med större reparationer/byten av ledningar i vägen.
2021 fick planen framför skolan ny beläggning och den östra delen av Parkvägen fick asfaltbeläggning och gatubelysning.

Vägföreningen har haft det ganska enkelt tills nu då Skatteverket vill att vi ska redovisa moms.
Det innebär att det kommer att räknas om att det ingår moms i andelsavgiften med 25%. Vi betalar moms till våra entreprenörer som vi anlitar för asfaltarbeten och vi ska debitera för moms när vi fakturerar vidare till de som schaktat i våra vägar. Kostnaderna för vinterväghållning kan vi inte föra vidare, utan de stannar hos oss. Administrationen blir krångligare och det kommer troligen att kosta oss, dvs andelsägarna, en hel del.
Detta ligger just nu som ett beslut men REV har överklagat beslutet men rekommenderar föreningen att börja momsredovisa.Ledningsägarna till ledningar i våra vägar behöver ibland schakta för att reparera ledningsbrott eller koppla till nya kunder till vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber och dyl.
Föreningen och de som schaktar i våra vägar tjänar på att Vägföreningen asfalterar efter avslutade schaktningar. Vi vidarefakturerar de kostnader som vi har för sådan asfaltering med ett påslag för eventuella framtida sättningar samt vårt arbete i sammanhanget till berörda ledningsägare. Men vi måste antingen ha reserver så vi kan betala våra enterprenörer innan vi kan vidarefakturera ledningsägaren som schaktat i vägen. Eller också måste vi låna för detta i bank, vilket vi försöker undvika .
Sådana asfalteringar utgör en stor del av det asfalteringsjobb som vi gör varje sommar.
Vägföreningen avtalar med en entreprenör som utför samtliga asfaltarbeten vid ett och samma tillfälle, år för år.

​Utöver dessa kostnader är föreningen medlem i Riksföreningen för Enskilda Vägar, REV genom vilken vi har viktiga försäkringar.

Det kan påpekas att denna försäkring inte täcker skador som uppkommer genom onormala regnmängder och översvämning eller bortspolade vägar och dylikt. Inte heller täcks skador som vid sådana tillfällen orsakas av att vatten rinner från väg in på tomtmark.

Styrelsen har inga arvoden men styrelseledamöter, -suppleanter och andra får betalt för beställda arbeten med kr 300 per timme. Föreningen drar preliminärskatt på dessa arvoden och inkomsterna ska deklareras av mottagarna.

Detta är de huvudsakliga inkomster och utgifter som finns.

Andelstalen bestäms av ett antal faktorer:

Fastighetstyp

Belägen vid föreningens vägBelägen vid allmän väg
Enfamiljshus eller annan byggnadAndelstal = 1Andelstal = 0,5
FlerfamiljshusAndelstal = 0,8 x antal lägenheter i husetAndelstal = 0,5 x 0,8 x antal lägenheter i huset
NäringsfastighetTonkilometermetod kan tillämpasIngen debitering om inte föreningens vägar utnyttjas
Offentlig verksamhet
(Skola, Dagis etc)
Andelstal bedöms från fall till fall.
Tonkilometermetod kan tillämpas
Bedöms från fall till fall
Obebyggd fastighetAndelstal = 0,1Ingen debitering

Årsmötet beslutar om andelsavgiftens storlek baserat på utgiftsstat för året.