Ekonomi

Föreningens ekonomi är ganska enkel.

Inkomsterna består 2024 i att 914 andelsägare i Ärla äger eller är delägare i 427 fastigheter varav 393 längs föreningens 45 vägar och där andelsägarna betalar in andelsavgifter för totalt 471,60 andelar.
Det är stämman i mars som bestämmt hur mycket som ska betalas för en fastighet med andelstalet = 1. För 2024 är andelsavgiften kr 1680 per andel som ska vara betald senast 30 april.

Andelsavgiften för andelstalet ett (1) är för 2024 kr 1680 och ska betalas senast 30 april 2024. Detta är en viktig del av inkomsten och utgjör för 2024 kr 792 000.
Föreningen skickar 2024 ut 401 fakturor på andelsavgifter. Det finns några ägare som äger flera fastigheter (t ex Eskilstuna kommun),

Beslutade andelsavgifter är inte att betrakta som medlemsavgifter i en förening, utan är mera som en slags ”skatt”. Andelsavgifterna ska användas till förvaltning av föreningens vägar och ev. park och grönområden.
Om någon får för sig att inte betala sin andelsavgift, har föreningen rätt och plikt att gå till Kronofogden för indrivning. Detta är en ganska byråkratisk och arbetskrävande process och är inte gratis.
Styrelsebeslut:  Indrivning av icke betalda andelsavgifter skickas efter två påminnelser till Kronofogden för indrivning. Detta kostar styrelsen en massa arbete. Det kostar även pengar för föreningen och kostar andelsägaren en extra slant samt obehag.
Det går att dela upp betalningen av andelsavgiften i några delbetalningar eller senarelägga betalningen genom att avtala om detta med kassören.

En berättelse om hur det kunde gå till när två andelsägare struntade i att betala sina andelsavgifter. Ärla Vägförening kommer troligen inte att upprepa de formella fel vi gjorde 2023.

Vem ska betala Andelsavgifterna? 
De som strax innan ett Årsmöte står som ägare till fastigheter som ingår i samfällighets-anläggningen Ärla ga:1, är betalningsansvariga. Vägföreningen behöver inte ta hänsyn till ägarbyten som kommit in i fastighetsregistret senare eller tidigare. Gammal och ny ägare till fastigheten får göra upp sinsemellan.
Föreningen skickar ut betalningsavier efter Årsmötet där andelsavgifterna har beslutats till storleken och när den ska vara betald. Debiteringslängden tar upp alla fastigheter med ägare, andelsavgift och när denna ska vara betald och är således ett mycket viktigt juridiskt dokument.
Enligt lagen är både gammal och ny ägare betalningsskyldiga. Vem av dem som skall betala bör lämpligen regleras i samband med försäljning/ägarbyte. Vägföreningen kommer inte att medla eller engagera sig i några konflikter betr. uppbörd av andelsavgift.

Vi får även ett driftsbidrag från kommunen med kr 24 270 samt ett driftsbidrag från Trafikverket med ca. kr 13 000 enligt mycket krångliga regler för enskilda vägar.
Dessutom får vi enligt ett avtal med stadsjuristen och gatukontoret i Eskilstuna kommun ett särskilt driftsbidrag för rännstensbrunnar på kr 8490 för 2022.
Dessa bidrag räcker givetvis inte särskilt långt. Det är andelsavgifterna som stommen i föreningens ekonomi.

Utgifterna består i kostnaden för underhålls- och reparationsarbeten på vägarna under sommar och höst samt kostnader för plogning och sandning under vintern och sandupptagning under våren. Rännstensbrunnarna slamsugs vart annat eller vart tredje år.
Alla rännstensbrunnar slamsögs under hösten 2023.
Vi har entreprenörer som utför det praktiska arbetet och föreningen betalar för att få arbeten utförda. Även styrelsen kostar en del pengar då det är styrelsen som sköter driften av föreningens vägar.
När vi har tillräckligt med pengar i kassan föreslår styrelsen till Stämman att gator med sämst beläggning ska hel- eller delasfalteras. Sedan 2005 har vi helasfalterat Tunavägen, Rosenvägen, Solgränd och Gölstorpsvägen. Även Västra vägen, Hedenbergsvägen, Märgelstigen, Pilvägen, Granvägen, Furuvägen, del av Alviksvägen och övre delen av Vallavägen och större delen av Ekavägen har fått ny beläggning i samband med större reparationer/byten av ledningar i vägen. Åstorpsvägen och Älmevägen är nya asfaltvägar med belysning. I samband med att dessa vägar anlades, fick nedre delen av Vallavägen ny asfalt.
2021 fick planen framför skolan ny beläggning och den östra delen av Parkvägen fick asfaltbeläggning och gatubelysning.

Ledningsägarna till ledningar i våra vägar behöver ibland schakta för att reparera ledningsbrott eller koppla till nya kunder till vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber och dyl.
Föreningen och de som schaktar i våra vägar tjänar på att Vägföreningen asfalterar efter avslutade schaktningar. Vi vidarefakturerar de kostnader som vi har för sådan asfaltering med ett påslag om 20% för eventuella framtida sättningar samt vårt arbete i sammanhanget till berörda ledningsägare.
Vi måste antingen ha reservkapital så vi kan betala våra enterprenörer innan vi kan vidarefakturera ledningsägaren som schaktat i vägen. Eller också måste vi låna för detta i bank, vilket vi försöker undvika.
Sådana asfalteringar utgör en stor del av det asfalteringsjobb som vi gör varje sommar.
Vägföreningen avtalar med en entreprenör som utför samtliga asfaltarbeten vid ett och samma tillfälle, år för år.

​Utöver dessa kostnader är föreningen medlem i Riksföreningen för Enskilda Vägar, REV genom vilken vi har viktiga försäkringar.

Det kan påpekas att denna försäkring inte täcker skador som uppkommer genom onormala regnmängder och översvämning eller bortspolade vägar och dylikt. Inte heller täcks skador som vid sådana tillfällen orsakas av att vatten rinner från väg in på tomtmark.

Styrelsen har inga arvoden men styrelseledamöter, -suppleanter och andra får betalt för beställda arbeten med kr 500 per timme. Föreningen drar preliminärskatt på dessa arvoden och inkomsterna ska deklareras av mottagarna. Ersättningen betalas ut i slutetav december.

Detta är de huvudsakliga inkomster och utgifter som finns.

Andelstalen bestäms av ett antal faktorer:

Fastighetstyp

Belägen vid föreningens vägBelägen vid allmän väg
Enfamiljshus eller annan byggnadAndelstal = 1Andelstal = 0,5
FlerfamiljshusAndelstal = 0,8 x antal lägenheter i husetAndelstal = 0,5 x 0,8 x antal lägenheter i huset
NäringsfastighetTonkilometermetod kan tillämpasIngen debitering om inte föreningens vägar utnyttjas
Offentlig verksamhet
(Skola, Dagis etc)
Andelstal bedöms från fall till fall.
Tonkilometermetod kan tillämpas
Bedöms från fall till fall
Obebyggd fastighetAndelstal = 0,1Ingen debitering

Årsmötet beslutar om andelsavgiftens storlek baserat på utgiftsstat för året.