Årsmöte 2021

Årsmötet i Ärla Vägförening avhålles 27 maj kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Årsmötet har flyttats igen med förhoppningen att vi då tillåts vara flera deltagare på mötet, så vi kan hålla ett normalt årsmöte. Bidragande är även att hel styrelsen har sagt ja till omval, varför kontinuitet i föreningens ledning finns.

Information om Årsmötet finns här på hemsidan.
Kallelse kommer att ske via Ärlabladet, på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida, på Facebook och via anslagstavlor i samhället.

Alla andelsägare är välkomna till Årsmötet men Coronapandemin sätter vissa begränsningar.
Tidpunkten för Årsmötet kan komma att ändras. Vi återkommer om vad som skall gälla vid 2021 års Årsmöte.

Totalt är vi 418 fastigheter med 769 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2021 är kr 1460 (+5%).
Inför kommande Årsmöte kommer viktiga förslag att presenteras i Ärlabladet och på hemsidan. Dessa förslag kostar pengar och styrelsen vill ha andelsägarnas synpunkter och beslut vid Årsmötet.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd. Det finns denna gång möjligheter att låta en fastighetsägare representera flera andra fastigheters ägare. Det kommer att finnas en blankett för Fullmakt här på hemsidan i god tid före mötet.

Ledamöter och andra som utför arbete åt föreningen under 2021 och tills vidare, avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra arvoden.

Inför Årsmötet finns det en del intressant att läsa under https://www.arlasam.se/nya-fastigheter-vagar/ eller under Byarådet och Ärla i utveckling: https://www.aerla.se/aktuellt/

Här kommer Årsmöteshandlingarna att länkas efter hand som de blir klara:

 • Program för Årsmöten i Ärla Vägförening och Ärla Byaråd 2021
 • Dagordning för Årsmötet 2021.
 • Blankett för Fullmakt.
 • Verksamhetsberättelse för 2020.
 • Resultaträkning för 2020.
 • Balansräkning för 31 december 2020.
 • Revisionsberättelse kommer att redovisas innan mötet.
 • Verksamhetsplan för 2021.
 • Motioner och ev. förslag från styrelsen.
 • Valberedningens förslag innan mötet.
 • Utgiftsbudget/Utgiftsstat för 2021.
 • Debiteringslängd för 2021 kommer även att redovisas under mötet och kommer att fungera som röstlängd.

Årsmöteshandlingarna kommer att visas på en TV-skärm efter hand som dagordningen behandlas.

Protokollet från Årsmötet kommer att finnas här på hemsidan i digital form samt i original hos föreningens sekreterare.