Stämman 2021

Stämma i Ärla Vägförening började avhållas 27 maj kl 18:30 på Ärlabadet neligt kallelse, men pga otjänligt väder ajournerades mötet som återupptogs

torsdag 3 juni kl 18:30 i Pingstkyrkan

Bidragande till att kunna lägga Stämman senare än under mars månad, är även att hela styrelsen har sagt ja till omval, varför kontinuitet i föreningens ledning kan antas finnas.

Kallelse har skett via anslagen Kallelse på anslagstavlor, via Ärlabladet, på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida samt på Facebook.

Alla andelsägare var välkomna till Stämman men Coronapandemin satte vissa begränsningar.

Totalt är vi 421 fastigheter med 748 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2021 är kr 1460 (+5%), vilket beslutades av Årsmötet.
Inför Stämman har viktiga förslag presenterats i Ärlabladet och på hemsidan. Dessa förslag kostar pengar och styrelsen ville ha andelsägarnas synpunkter inför beslut vid Stämman.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd. Det finns denna gång möjligheter att låta en fastighetsägare representera flera andra fastigheters ägare.
Här finns en blankett för Fullmakt .

Ledamöter och andra som utför arbete åt föreningen under 2021 och tills vidare, avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra arvoden.

Inför Årsmötet 2021 finns det en del intressant att läsa under https://www.arlasam.se/nya-fastigheter-vagar/ eller under Byarådet och Ärla i utveckling: https://www.aerla.se/aktuellt/

Här finns Stämmohandlingarna:

Protokollet från Årsmötet finns här i digital form samt i underskriven original hos föreningens sekreterare.