Trafik och trafikanter

Hastighetsbegränsningen till MAX 30 km/h gäller i nästan hela Ärla.

​Undantagen är

  •     Stationsvägen
  •     Svanäsvägen
  •     Rinkestavägen

Där råder 50 km/h max! Vägföreningen och Ärla Byaråd verkar för att Trafikverket ska besluta om max 40 km/h.

Dessa vägar är undantagna av följande orsak: Stationsvägen, Rinkstavägen och Svanäsvägen är länsvägar: 50 km/h genom samhället. Åtgärder för att få säkrare trafik på dessa vägar sattes in under sommaren 2016 i samband med nyasfaltering och anläggning av busshållplatser, G/C-bana längs Stationsvägen och på banvallen och vid skolans parkering etc. Men dessa åtgärder anser vi inte är tillräckliga. Vägföreningen samarbetar med Ärla Byaråd i dess frågor.

Det råder hastighetsbegränsning till 30 km/h längs hela Tunavägen,längs hela Bryggarvägen, längs hela Bohnstedts väg, längs hela Tegelbovägen och längs hela Parkvägen med flera och deras tvärgator.

Det verkar som om många förare inte har en aning om hastighetsbegränsningen eller att de helt saknar föreställningsförmåga om vad som kan hända när ett barn plötsligt springer ut i körbanan.
Där det är nedsatt hastighet till 30 km /h, är denna satt så lågt just för att du som bilförare ska hinna reagera innan du kört över barnet, hunden eller katten!

Hastighetsnedsättande åtgärder enligt Trafikavdelningen.

När det gäller Ärla tätort finns det i dag bara två väghållare. Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna och Vägföreningen för övriga.

Rent praktiskt betyder detta att Vägföreningen har mycket begränsad rätt att (med de förbehåll som ev. kan beröra driftbidrag, statliga eller kommunala) besluta om vem som får trafikera vägarna och på vilka villkor (utom när det gäller skyltade hastighetsbegränsningar som bestäms av Eskilstuna Kommun resp. Trafikverket).

Om vägföreningen vill sätta upp (eller tillåta enskild medlem att sätta upp) hinder för att bringa ned hastigheten till den gällande, så är föreningen fri att besluta vad som får sättas upp/ställas ut och var. Föreningen är alltså inte för sina vägar bunden av vad kommunen tillåter på sina.

Däremot kan det nog vara en bra idé att kontakta EEM om framkomlighet för sopbilar och ev om någon boende får leveranser (brännolja e.d.) med större fordon. Detsamma gäller ju givetvis Vägföreningens entreprenörer för drift och underhåll av vägen.

Slutligen vill vi bara lägga till att föreningen givetvis tänker på ansvaret mot de som trafikerar vägen.

Om en cyklist / mc-mopedförare kör på ett anlagt hinder och skadar sig kan väghållaren bli skadeståndsansvarig om dessa inte har anlagts på sätt som Trafikverket rekommenderar.

Ovanstående enligt Kent Andersson på Trafikavdelningen.

Fasta trafikhinder på Tegelbovägen.

Vid 2021 års Stämma beslutades att anlägga två fasta farthinder på Tegelbovägen. Dessa skulle ligga till grund för bedömning om ytterligare farthinder skulle anläggas i Ärla. Flera klagomål framfördes på dessa.
Under 2022 har Vägföreningen förbättrat farthindren så att lägre bilar och husvagnar lättare skulle kunna fritt passera dessa men med reducerat hastighet och dessutom hindra fri framfart för bilar på GC-banan.
Det verkar finnas önskemål om flera fasta farthinder och motioner om sådana bör i så fall framföras genom motion till Stämman i mars 2023.

Blomlådor som farthinder.

Vägföreningen tillåter uppsättande av blomlådor i enlighet med Eskilstuna kommuns bestämmelser om sådana.
Tillstånd kan sökas hos Vägföreningen för ett år i taget.
Det utgår inga bidrag för sådana blomlådor och det måste finnas en ansvarig person/ägare på den plats där blomlådorna ställs upp. 

Blomlådorna får inte stå kvar på vägbanan under vintern. Ska tas in i november – december, innan snön kommer. De bör inte sättas ut innan vinterns sand tagits upp.

​Tillstånd att sätta upp blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd kan sökas hos Ärla Vägförening: blomlador@arlasam.se

Reglerna för hur man ställer blomlådorna är enkla:

Blomlådorna bör vara ca en halvmeter höga och ha ytan som en Europapall. Det ska finnas jord och blommor i lådorna som bekostas av den eller de som ställer upp dessa och blommorna ska bevattnas och skötas. Blomlådorna ska även fungera som en utsmyckning av gatan. Reflexerna på blomlådorna kan beställas (kostnadsfritt) hos Eirik Isene som beställer dessa från Trafikenheten.

Det ska vara minst 8 meter mellan lådorna mätt längs gatan.
Den ena lådan ska stå ca 4 meter från den ena kanten av körbanan och den andra ska stå ca 4 meter från den andra kanten.

Om farthinder med blomlådor är orsak till någon olycka, kan den som ställt ut blomlådorna bli skadeståndsskyldig om blomlådorna inte ställts enligt rekommendationerna eller är felaktigt utformade.

Andra hastighetsnedsättande åtgärder.

Det är tillåtet för vägföreningen att sätta upp repeterande 30-skyltar på stolpar längs 30-väg.

Det är bara en fråga om pengar. De vägar som en extra 30-skyltar kan vara aktuellt för är Tunavägen, Bohnstedts väg, Tegelbovägen och Parkvägen samt ev. Trädgårdsvägen och Rosenvägen.
Det är inte rimligt att alla ska betala för dessa skyltar. Det rimliga är t. ex. att de som bor längs dessa väger skramlar för en eller två extra skyltar per väg.
En dubbelskylt med ”30” i båda riktningar kostar med stolpe, fundament och klammer etc. under kr 1850 inkl. moms.
En enkelskylt med ”30” med stolpe, fundament och klammer etc. kostar ca kr 1200 inkl. moms hos Hyltebruks skyltfabrik AB.
Finns pengarna, bör vägföreningen kunna bekosta uppsättningen i samband med att andra arbeten görs på våra vägar. Beslut om detta kan tas på ett Årsmöte.

Ett annat sätt är att med en sprutburk med vit färg skriver ”30” med stora siffror på vägbanan där hastighetsbegränsning till 30 råder. Det finns inga bestämmelser som lägger hinder i vägen för detta. Det vore ju bra om någon kunde tillverka en mall som kan ge snyggare siffror.

Tala gärna med någon i Vägföreningens styrelse om ni tänker sätta någon av dessa möjliga sätt i verket. Ta gärna upp frågan om skyltar, hastighetsbegränsande åtgärder och målning maxhastighet etc. på kommande Årsmöte i Mars.

Eskilstuna Logistikpark vid flygplatsen.

Eskilstuna kommun har byggt en Logistikpark mellan Ärlavägen (vägen mellan Ärla och Kjula) och flygfältet, nära Motorvägen.

Tanken är att locka till sig bolag som behöver terminaler för lagring och omlastning. Amazon har byggt en stor anläggning för sin digitala hantering av Internetförsäljning av varor. Flera andra bolag har redan byggt stora anläggningar i Logistikparken och flera ska det bli. EEM byggt en mycket stor anläggning som skall omvandla virke till flis och pellets. Frågan om att bygga ett stort fjärrvärmeverk har skjutits på framtiden.

För detta har ett stickspår anlagts in på området. Verksamheten inom Logistikparken kommer att öka och påverka trafiken på vägarna genom Ärla.
Trafiken genom Ärla – från Högsten, Malmköping, Flen och Nyköping genom Ärla till Eskilstuna Logistikpark har ökat markant. Det är många flera tunga transporter som kör genom Ärla i allt för hög hastighet – och trafiken okar hela tiden!

Ärla Byaråd kommer att bevaka utvecklingen och kommer att agera för att trafiken på främst Stationsvägen och Svanäsvägen inte ska bli för farlig och besvärlig. Även Vägföreningen bevakar utvecklingen och kommer att samarbeta med Ärla Byaråd.

​Angående fri sikt i vägkorsningar.

Fastighetsägare har skyldighet att se till att det finns ett visst mått av ”fri sikt” i väg/gatukorsningar. Detta gäller främst de fastigheter som gränsar till gatukorsningarna men även fastigheter med tomtutfarter är berörda av dessa bestämmelser.

Eskilstuna Kommun har gjort en broschyr som beskriver detta bra. Vi kommer att dela ut denna broschyr till fastighetsägare som vi anser brister i underhåll av vegetationen runt gatuhörn och utfarter.

Obs! Det är broschyren som gäller inom Eskilstuna Kommun (Bilderna här kan ha lite annorlunda mått).

Ärla Vägförening kommer att göra vad man kan för att beträffande sikten hålla trafiksäkerheten på en god nivå.

Vår förhoppning är att fastighetsägare i Ärla åtgärdar problem med fri sikt utan någon tillsägelse från Ärla Vägförening. Om så inte sker kommer vi att påtala saken och förklara konsekvenserna. Om fastighetsägaren fortfarande inte gör något åt saken, lämnar vi ärendet till Bygg- och Miljönämnden som kan utdöma en påföljd för fastighetsägaren.

Växtlighet som inkräktar på vägarnas bredd

Fastighetsägare får inte anlägga häckar eller annan växtlighet som inkräktar på vägbanans bredd inklusive vinge.

Framkomlighet och effektiv vägbredd.

Ärla Vägförening rekommenderar fastighetsägare att lämna ½ – 1 meter (gärna ännu mer) fri mark mellan vägbana och ev. häck eller staket, mur eller liknande tomtavskiljare i syfte att kunna lämna en plogad snövall där. Om fastighetsägare som har tomtgräns vid vägbanan anlägger någon form för tomtavskiljare precis vid vägbanans kant, kommer plogad vägbredd att bli onödigt smal när det kommer mycket snö. Vi inser att det kan vara svårt att flytta på befintliga häckar, staket och gärdsgårdar.

Vägföreningen ber fastighetsägarna att se efter sin växtlighet längs föreningens vägar som inte den inkräktar på vägens utnyttjande. Vägföreningen kommer att göra fastighetsägare uppmärksamma saken när träd, häckar eller annan växtlighet inkräktar på vägbanan.

Under vintertid snöröjs med stora maskiner som behöver komma intill asfaltkanterna utan att växtligheten skrapar mot maskinernas sidor och tak.
Om inte fastighetsägarna sköter sin växtlighet i detta avseende, måste Vägföreningen vidta andra åtgärder för att inte riskera att anklagas för bristande skötsel av trafiksäkerhet eller skador pga. av för smala vägbanor vintertid.

Beträffande uppsättning av skyltar i Ärla

Det är Gatukontorets trafikenhet som ansvarar för att skylta hastighetsbegränsningarna vid deras början och slut.

Vägföreningen får sätta upp påminnelseskyltar inom en zon med nedsatt hastighet till 30 km/h.
Vägföreningen får även ta till hastighetsdämpande åtgärder inom rimliga gränser. Se ovan.

Cykelpassager på länsvägarna är skyltade och markerade genom Trafikverket. Ett övergångsställe vid skolan ska upprustas genom Ärla Vägförening.

Vägföreningen ansvarar för gatunamnsskyltarna. Dessa är utbytta sedan många år inom hela stationssamhället.

Parkering på Vägföreningens vägar.

Det är 24 timmar max som gäller för parkering av fordon på våra vägar och vändplaner där annat ej meddelats genom särskild skyltning.
Föreningen kan anmäla grövre överträdelser till Stadsbyggnadsförvaltningen som kan inkräva ersättning för olaga uppställt fordon.

Det är förbjudet att parkera på vändplaner. Många av våra vägar slutar blint – med eller utan en vändplan. Vändplaner är till för att man någorlunda bekvämt ska kunna vända med sitt fordon. Detta är viktigt för sopbil och andra fordon som utövar yrkesmässig trafik i samhället.

Tomgångskörning är max en minut enl. förordning,
gäller även Ärla!

Det är samma regel som gäller i Eskilstuna kommuncentrum som även gäller i Ärla: Max en minuts tomgångskörning.
Detta gäller alla personbilar, lastvagnar och bussar som är diesel- eller bensindrivna.  Stäng av motorn!
Använd inte motorn på tomgång för att värma upp bilen en vintermorgon! Skaffa elektrisk kupé- och motorvärmare!