Nya fastigheter & vägar

Ärla växer.

Vi har fått en ny väg, Åstorpsvägen, som mynnar i Vallavägen och är parallell med Parkvägen. Det finns 4 nya fastigheter längs Åstorpsvägen.

Det har avstyckats 8 nya fastigheter öster om Vallavägen och söder om de nya fastigheterna på Parkvägen längs en förlängning av Åstorpsvägen, den nya Älmevägen. De har lagts ut till försäljning men byggnation av hus har ännu inte påbörjats under sommaren 2022.

Det har tillkommit tre nya fastigheter längs Parkvägen öster om Vallavägen, redan bebyggda. Den del av Parkvägen som ligger framför dessa hus har belagts med asfalt och kommer att få ny belysning.

Dessa 17 tillkommande fastigheterna kommer att inlemmas i Ärla Vägförening som nya andelsägare. För att få del det värde som föreningen förvaltar ska de betala ett belopp som motsvarar del av föreningens totala värde vid inträdet: kr 9 552 078 + det belopp föreningen vid inträdet har på banken (kassa) – delat med det antal andelar som föreningen totalt debiterar andelsavgift för.

Gamla vägen har fått nytt grus som toppbeläggning.

Niklas Möller har sålt fastigheten Östra Hedemora 6:2, det gamla stationsområdet, till Viktor Friskytt som kommer att bebygga området. Ännu oklart hur bebyggelsen kommer att se ut.

Eskilstuna kommun planerar att bygga ett LSS-boende öster om väg 921 vid Gölstorp. Information om när det kommer att byggas saknas.

_______________________________________________________________

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening 
har haft ett möte med Landsbygdsrådet 14 december 2022.

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening fick en timme och 15 minuter med Landsbygdsrådet där vi fick information om kommunens planer när det gäller Ärla. Det finns f.n. inga planer på ytterligare avstyckning av villafastigheter på kommunal mark beroende på konjunkturläget, högre räntor och stigande priser på byggnadsmaterial, samt en lägre efterfrågan.

Frågan om sänkta tillåtna hastigheter på länsvägarna diskuterades varvid et påpekades att det finns sedan länge ett önskemål om begränsad tillåten hastighet till max 40 km/h.
Frågan om anläggning av en förbifart av Ärla samhälle från norr till öster om samhället i ett längre perspektiv diskuterades. En sådan bör införlivas i den 4-årsplan som Trafikverket påbörjar med tanke på den ständigt ökande tunga trafik från/till Logistikparken. Detta är ett Byarådsprojekt.

Mötet i 2020 var digitalt med endast få representanter från föreningarna. Föreningarna hade inför mötet i en skrivelse ställt ett antal frågor som vi ville diskutera. Frågorna besvarades först skriftligt och vi kommenterade svaren. Sedan diskuterade vi frågorna igen vid mötet.
Protokollet från mötet med Landsbygdsrådet 3 december 2020.

Vi länkar även till den nyligen släppta Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun där det finns ett och annat intressant att läsa – även om ÄRLA.

Vi har från Kommunledningskontoret, Fastighet & exploatering, fått information om att man kan komma att fortsätta utbyggnaden av Ärla österut med ytterligare några fastigheter. Det kan komma att handla om ytterligare fastigheter på annat håll i Ärla eftersom man nu insett att Logistikparkens expansion även kräver bostäder och kommunal service i närområdet.
Mera information om detta senare när vi får veta mera.
Se KARTA.