Dagvatten

Med Dagvatten avses sådant vatten som kommer med snö och regn och som ska forslas bort genom diken och dagvattenledningar.

Styrelsen i Ärla Vägförening har den 28 september 2010 haft ett möte med Leif Bäckman och Ove Brännberg från Eskilstuna kommun angående ansvaret för dagvatten i Ärla.

Vi kom överens om att vägföreningen kommer att ta på sig skötseln av rännstensbrunnar och dessas koppling till huvudledning. Huvudledningen är Eskilstuna Energi & Miljös ansvar.

Det innebär att vägföreningen skall sköta slamsugning av rännstensbrunnarna när det behövs samt reparera och ersätta trasiga rännstensbrunnar vid behov.

För detta kommer föreningen att erhålla en ersättning om kr 7 500 per år från Eskilstuna kommun. Vägföreningen blev dessutom lovad att få konsultera/rådfråga kommunens sakkunnige vid behov.

Ett formellt sidoavtal avsågs tecknas men detta har inte blivit av.

​Det befintliga ansvar enligt Lantmäteriförrättning och det Avtal Vägförening har med Eskilstuna kommun sedan 2008 ändras inte.

I ett tidigare skede ansåg vi att Eskilstuna kommun hade ansvaret för rännstensbrunnarna med anslutningar till huvudledning och att de skall ta hand om allt som har med dagvatten att göra. Vi anlitade den advokatbyrå och den advokat som vi anlitat tidigare men vi kom ingen vart och det bedömdes som att vi inte skulle ha någon chans att vinna någon rättstvist. Vi insåg dessutom att det är opraktiskt att kalla på Eskilstuna kommun när vi just skall asfaltera där det finns en trasig rännstensbrunn. De kan givetvis inte komma ”på stört”.

Det är ju också så att det mesta av det som hamnar i rännstensbrunnen, utöver vatten, är sand från vinterns sandningar. Därför behöver rännstensbrunnar slamsugas vart annat eller vart tredje år – lite beroende på hur mycket man har sandat och var brunnen finns.

Efter ett större skyfall ifrågasattes om kapaciteten på dagvattenanläggningen var tillräcklig. Bilden på toppen av sidan är från skyfallet sommaren 2009 – skyfallet 2010 var ännu värre – det värsta på över 30 år. Flera fick sina källare och garage översvämmade. Vad skyfallet visade var att dagvattenanläggningen fungerar även om kapaciteten inte räckte till för den enorma mängd vatten som föll över oss vi det tillfället.

Det är dock orimligt att kräva att man skall dimensionera dagvattenledningarna för skyfall av den storleken. Att bygga om ledningarna skulle kosta mycket stora pengar. Det skulle till exempel krävas att man dubblerade dagvattenledningarna från Parkvägen ut till diket på så sätt att varje ledning tog hälften av dagvattnet från den delen av Ärla.

Vi har justerat ett antal rännstensbrunnar och omgivande asfalt i syfte att få bättre avrinning och rännstensbrunnarna slamsugs ca. vart annat år.

Avrinning av regnvatten från vägen in på fastigheter och grönområden räknas som helt normalt. Vägföreningen kan inte hållas ansvarig för detta.

Det finns vägavsnitt inom Ärla Stationssamhälle som saknar rännstensbrunnar. Om det är praktiskt möjligt, skall regnvatten från vägen rinna av i diken. Där detta inte går får avrinning ske till angränsande fastigheters tomtmark.

Det finns en brist på ledningen som kommer från Bohnstedts väg. Ledningen är sönder mitt i häcken runt Parken
Det finns en brist på ledningen som skall leda vattnet vidare från Parkvägen mot diket i Hedemora. Ledningen är sönder en bit in på fastigheten Östra Hedemora 3:8 (Parkvägen 18). Detta har konstaterats genom filmning av ledningen. Bristerna har fortfarande, våren 2019, inte åtgärdats av EEM.

Se pdf-filen Dagvattenledningar