Dagvatten

Med Dagvatten avses sådant vatten som kommer med snö och regn och som ska forslas bort genom diken och dagvattenledningar.

Styrelsen i Ärla Vägförening har den 28 september 2010 haft ett möte med Leif Bäckman och Ove Brännberg från Eskilstuna kommun angående ansvaret för dagvatten i Ärla.

Vi kom överens om att vägföreningen kommer att ta på sig skötseln av rännstensbrunnar och dessas koppling till huvudledning. Huvudledningen är Eskilstuna Energi & Miljös ansvar.

Det innebär att vägföreningen skall sköta slamsugning av rännstensbrunnarna när det behövs samt reparera och ersätta trasiga rännstensbrunnar vid behov.

För detta erhåller föreningen en ersättning om kr 7 500 per år från Eskilstuna kommun. Vägföreningen blev dessutom lovad att få konsultera/rådfråga kommunens sakkunnige vid behov.

Ett formellt sidoavtal avsågs tecknas men detta har inte blivit av.

​Det befintliga ansvar enligt Lantmäteriförrättning och det Avtal Vägförening har med Eskilstuna kommun sedan 2008 ändras inte.

I ett tidigare skede ansåg vi att Eskilstuna kommun hade ansvaret för rännstensbrunnarna med anslutningar till huvudledning och att de skall ta hand om allt som har med dagvatten att göra. Vi anlitade den advokatbyrå och den advokat som vi anlitat tidigare men vi kom ingen vart och det bedömdes som att vi inte skulle ha någon chans att vinna någon rättstvist. Vi insåg dessutom att det är opraktiskt att kalla på Eskilstuna kommun när vi just skall asfaltera där det finns en trasig rännstensbrunn. De kan givetvis inte komma ”på stört”.

Det är ju också så att det mesta av det som hamnar i rännstensbrunnen, utöver vatten, är sand från vinterns sandningar. Därför behöver rännstensbrunnar slamsugas vart annat eller vart tredje år – lite beroende på hur mycket man har sandat och var brunnen finns.

Efter några större skyfall ifrågasatte några andelägare om kapaciteten på dagvatten-anläggningen är tillräcklig. Bilden på toppen av sidan är från skyfallet sommaren 2009 – skyfallet 2010 var ännu värre – det värsta på över 30 år. Även 2023 har vi haft mycket kraftiga regn. Flera fick sina källare och garage översvämmade. Vad skyfallen visade var att dagvattenanläggningen fungerar även om kapaciteten inte räcker till för de alra största, mer sällsynta, regnmängderna.

Det är dock orimligt att kräva att man skall dimensionera dagvattenledningarna för de enorma skyfall som händer vart tionde år eller än mera sällan.

Vägföreningen gör vad som anses rimligt och rätt för att ta hand om dagvattnet och för att därigenom undvika skador på vägar och fastigheter . Samtliga rännstensbrunnar slamsugs under hösten 2023.

Avrinning av regnvatten från vägen in på fastigheter och grönområden räknas som helt normalt. Vägföreningen kan inte hållas ansvarig för detta. Vägföreningen gör vad som är rimligt möjligt för att förhindra att större mängder regnvatten rinner in på fastigheter men fastighetsägaren har även han ett ansvar att förebygga skador som avrinning in på fastigheten kan förorsaka.

Det finns några vägavsnitt inom Ärla Stationssamhälle som saknar rännstensbrunnar. Om det är praktiskt möjligt, skall regnvatten från vägen rinna av i diken. Där detta inte går får avrinning ske till angränsande fastigheters tomtmark.

Vägföreningen hade en träff med EEM 25 november 2022 där vi gick igenom delar av dagvattensystemet där vi hittat problem och brister.

Se pdf-filen Dagvattenledningar