Stämman 2024.

Stämma i Ärla Vägförening avhålles 21 mars 2024 kl 19:30 i Pingstkyrkan.
Ärla Byaråd har sitt Årsmöte omedelbart innan Ärla Vägförenings Stämma.
Det bjuds på kaffe med dopp i skarven mellan de två mötena.

Andelsägare i Ärla Vägförening kallas till Stämman.

Kallelse till och info om Stämman sker här och via anslag på anslagstavlor, via Ärlabladet, samt på Facebook. Någon annan form för kallelse finns ej.

Totalt är vi 418 fastigheter med 814 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2024 är kr 1680 (+5%) vilket ska beslutas på Stämman.

Eventuella motioner skulle varit inlämnade senast 31 januari.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd. Röstsedlar delas ut till röstberättigade.
Här finns en blankett för Fullmakt.

Frågan om att samfällighetsföreningar skulle bli momsredovisningsskyldiga är inte längre aktuell. Kravet från Skattemyndigheten har stoppats. Vi fortsätter på samma sätt som tidigare.

Ledamöter och andra som utfört arbete åt föreningen under 2023, har avlönats med kr 300 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra styrelsearvoden.
Styrelsen föreslår en höjning till kr 700 per arbetat timme i styrelsen i syfte att höja intresset för ett engagement i Ärla Vägförenings styrelse.

Här finns länkar till Stämmohandlingarna:
Några finns redan och de flesta kommer att finnas två veckor innan Stämman. Ekonomiska rapporter kommer lite senare och en del presenterades först på Stämman.
Deltagarna uppmanades att läsa handlingarna innan Stämman samt att ta med egna utskrifter till mötet. Det kommer inte att finnas papperskopior att delas ut vid mötet.

 • Dagordning för Stämman
 • Verksamhetsberättelse för 2023
 • Resultaträkning för 2023
 • Balansräkning för 2023
 • Revisionsberättelese redovisas under Stämman
 • Verksamhetsplan för 2024
 • Motioner och styrelsens förslag. Inga förslag har inkommit i tid.
 • Nya stadgar för Ärla Vägförening
 • Val av styrelse och funktionärer. Valberedning saknas varför det heller inte finns några ferdiga förslag på kandidater.
 • Utgiftsbudget/Utgiftsstat för 2024 redovisas och beslutas vid Stämman.
  Beslut om andelsavgiftens storlek och när den ska vara betald.
  Styrelsen föreslår även att ersättning för arbete i styrelsen höjs till kr 700 kr/timme.
 • Debiteringslängd för 2024 uppvisas och redovisas under mötet och är officiellt underlag för andelsavgifterna. Debiteringslängden fungerar även som röstlängd genom att vi antecknar röstberättigade deltagare.

Protokoll från 2024 års Stämma

Föreningen hade inför kommande Stämma ingen valberedning.
Det finns ingen bland våra över 800 andelsägare som vill engagera sig i en valberedning för sin egen samfällighetsförening! Trist faktum!
Stämman beslöt att ersättning för arbete av vad slag som helst i Ärla Vägförenings styrelse ska ersättas med kr 500 per timme. Detta i syfte att locka boende i Ärla att bli intresserade i att delta i styrelsearbetet i Ärla Vägförening.