Stämman 2024.

Stämma i Ärla Vägförening avhålles 21 mars 2024 kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Andelsägare i Ärla Vägförening kallas till Stämman.

Kallelse till och info om Stämman sker här och via anslag på anslagstavlor, via Ärlabladet, samt på Facebook. Någon annan form för kallelse fanns ej.

Totalt är vi 418 fastigheter med 814 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2024 är kr 1680 (+5%) inkl moms, vilket ska beslutas på Stämman.
Inför Stämman har viktiga problem presenterats i Ärlabladet och på hemsidan. Dessa problem kan komma att kosta pengar och styrelsen ville ha andelsägarnas synpunkter och beslut på Stämman.

Eventuella motioner skulle varit inlämnade senast 31 januari.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd. Röstsedlar delas ut till röstberättigade.
Här finns en blankett för Fullmakt.

Ledamöter och andra som utfört arbete åt föreningen under 2023 och tills vidare, har avlönats med kr 300 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra styrelsearvoden.

Här finns länkar till Stämmohandlingarna:
Några finns redan och de flesta kommer att finnas två veckor innan Stämman. Ekonomiska rapporter kommer lite senare och en del presenterades först på Stämman.
Deltagarna uppmanades att läsa handlingarna innan Stämman samt att ta med egna utskrifter till mötet. Det kommer inte att finnas papperskopior att delas ut vid mötet.

 • Dagordning för Stämman
 • Verksamhetsberättelse för 2023
 • Resultaträkning för 2023
 • Balansräkning för 2023
 • Revisionsberättelese redovisas under Stämman
 • Verksamhetsplan för 2024
 • Motioner och styrelsens förslag. Inga förslag har inkommit i tid.
 • Nya stadgar för Ärla Vägförening
 • Val av styrelse och funktionärer. Valberedning saknas varför det heller inte finns några ferdiga förslag på kandidater.
 • Utgiftsbudget/Utgiftsstat för 2024 redovisas och beslutas .
  Beslut om andelsavgiftens storlek och när den ska vara betald.
  Styrelsen föreslår även att ersättning för arbete i styrelsen höjs till kr 700 kr/timme.
 • Debiteringslängd för 2024 uppvisas och redovisas under mötet och är officiellt underlag för andelsavgifterna. Debiteringslängden fungerar även som röstlängd.

Stämmoprotokoll 2024 kommer att finnas här på sidan när det är justerat.

Föreningen har inför kommande Stämma ingen valberedning.
Det finns ingen bland våra över 800 andelsägare som vill engagera sig i en valberedning för sin egen samfällighetsförening! Trist faktum!
Styrelsen föreslår inför kommande Stämma att ersättning för arbete av vad slag som helst i Ärla Vägförenings styrelse ska ersättas med kr 700 per timme i syfte att locka några boende i Ärla att bli intresserade.