LM & lagarna.

Ärla Vägförening kan inte upplösa sig själv. Föreningen kan bara upplösas av Lantmäteriet (LM) eller genom att Eskilstuna kommun deklarerar att Ärla Stationssamhälle skulle vara ett detaljplanerat område inom Eskilstuna kommun och som sålunda i sin helhet skall skötas av Eskilstuna kommun.

Vår samfällighetsförening – lite historik.

Föreningen har behållit sitt namn Ärla Vägförening men är sedan 2005 en Samfällighetsförening som är huvudman för gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.

Vägföreningen har egentligen funnits i runt 40 år men föreningen har existerat på sparlåga sedan Eskilstuna Kommun efter skriftligt avtal med Ärla Vägförening tog över ansvaret som väghållare i juni 1979. Då upprättades ett AVTAL mellan Eskilstuna Kommun och Ärla Vägförening där kommunen övertog allt ansvar för Ärlas vägar och skulle på alla sätt agera i vägföreningens ställe. Kommunen tog då hand om de statliga bidragen och innehöll de kommuala bidragen. Det avtalet sades upp av Eskilstuna Kommun 1 november 2006.

Omprövningen av Vägföreningen initierades av Eskilstuna kommun genom Lantmäteriverket och Länsstyrelsen och det är endast de som kan upplösa föreningen. I och med ombildandet, fick vägföreningen huvudmannaskapet för vissa definierade vägar i Ärla Stationssamhälle. Gränserna för det område som nu ingår i gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 ändrades en hel del i förhållande till vad som gäldde tidigare i samband med

Lantmäteriförrättningen 2005.

Lantmäteriförrättningen har fokus på vägarna men där stipulerades även att parker och grönområden ska ingå.

När Eskilstuna Kommun 1979 tog över som Väghållare för gator och vägar i Ärla Stationssamhälle, övertog de även de bidrag som utgick till enskilda vägar på den tiden. De statliga bidragen har sedan dess reducerats till nästan inget, fast det är just dessa små bidrag vi nu får från Trafikverket.

När nu dessa bidrag inte längre var betydliga, blev det intressant för Eskilstuna Kommun att lämna tillbaka ansvaret till Vägföreningarna i kommunen. Kommunen tyckte att Vägföreningarna skulle rusta upp vägarna till ”kommunal standard” varefter Eskilstuna Kommun eventuellt kunde tänka sig at ta över ansvaret igen genom att inlemma områdena i Eskilstunas Stadsplan. Genom ett sådant, eventuellt beslut skulle Eskilstuna Kommun åter på sig ansvaret för väghållningen. Tjusig plan!

Vägföreningen framhöll att Eskilstuna kommun under tiden 1979 – 2006 inte underhållit gator och vägar i Ärla som de skulle ha gjort om de vore en ansvarfull väghållare. Det var svårt att få igång en dialog med kommunen. Kommunen med Tommy Hamberg i spetsen tyckte inte att det fanns någon grund för våra krav. Men efter att vi kopplat in vår advokat som även var förbundsadvokat för Riksförbundet Enskilda Vägar, insåg kommunen att det behövdes förhandlas. Vi grävde fram allt som gick att få fram av dokumentation som stöd för våra åsikter. Eskilstuna kommun ville dock inte förhandla med vägföreningen direkt, utan alla förhandlingar sköttes mellan vår advokat, Uno Jakobsson, och kommunjuristen, Ove Brännberg. Under hösten 2007 resulterade detta i ett antal versioner av ett avtal som fick sin slutliga utformning strax före jul 2007. Sedan tog det tid innan alla hade skrivit på och det hade passerat alla kommunala instanser.

I februari 2008 togs det slutgiltiga beslutet om Avtalet och om ersättning till Ärla Samfällighetsförening för dåligt underhåll av Ärlas vägar under åren 1971 – 2006.
Beslutet togs i Eskilstunas Komunfullmäktige og innebär att föreningen fick en ersättning om kr 2 218 000, vilket utbetalades på försommaren 2008. Vi har varit försiktiga och använt pengarna så vi får mest möjligt för pengarna.

I det beslut som togs i Kommunfullmäktige 21 februari 2008 infogades även ett beslut om att Ärla skulle fråntas rätten att kunna återlämna huvudmannaskapet till Eskilstuna kommun. Det är dock inte troligt att endast Ärla skulle lämnas utanför ifall alla andra kranssamhällen skulle införlivas i Eskilstuna detaljplan och att kommunen övertar huvudmannaskapet.

Sedan 2006 har styrelsen för Vägföreningen fört en dialog med gatuenheten om ansvar för och underhåll av dagvattenavlopp med tillhörande ledningar. Det står i Avtalet att vi inte skall ha något ansvar för detta och dagvattenledningar har heller inte nämnts i förrättningsprotokollen.
Vid ett möte 20100928 med styrelsen där Leif Bäckman och Ove Brännberg från Eskilstuna kommun deltog beslutades att Ärla Vägförening med omedelbar verkan tar över ansvaret för rännstensbrunnar med anslutning till huvudledning för dagvatten. Föreningen skall för detta få en ersättning om kr 7 500 per år samt ha möjligheten att kunna rådfråga kommunens sakkunniga i olika frågor – utan att behöva betala någon ersättning för detta.

Ärla Vägförening får ett mindre kommunalt bidrag till drift och underhåll men det motsvarar endast en mycket liten del av våra verkliga kostnader, mindre än 3 %.

Vi har även fört samtal med parkenheten om hur och när Vägföreningen skall ta över ansvaret för Stationssamhällets parker och grönområden. Enligt Förrättningsbeslutet är det Ärla Vägförening som har detta ansvaret men Parkenheten sköter parker och grönområden i alla andra kranssamhällen i kommunen. Vi har tyckt att att vi kan ta över detta ansvar samtidigt som övriga kranssamhällen och vägföreningar tar över sina parker och grönområden.
Förhandlingar om ett övertag av förvaltningen av även parker och grönområden har börjat och skulle varit klart innan årskiftet 2019/2020.

Ny andelslag

När lagen som reglerar hur fastigheter (bebyggda och obebyggda) ska beräknas ha nytta av gemensamma vägar ändrades 1998 blev kommunerna tvungna att försöka klara upp hur huvudmannaskapet ska fungera i framtiden.
Där det inte fanns detaljplan (stadsplan) skulle kommunerna innan 2004 hos Lantmäteriet begära en ny Lantmäteriförrättning. Andelarna ska enligt den nya lagen vara fasta och relaterade till vilken nytta varje fastighet anses ha av de gemensamma vägarna.

Huvudnyttan är att ha en utfart mot en gemensam enskilt väg medan de fastigheter i exempelvis Ärla som har utfart mot Vägverkets vägar anses ha en mindre nytta och därmed ett lägre andelstal. Tidigare fördelades nyttan i förhållande till taxeringsvärdet. Eskilstuna kommun sökte dock ingen sådan lagtvingande ny förrättning förrän mycket sent och den fastställdes inte förrän i slutet av 2004.

Måndagen 7 juni 2004 kallade Lantmäterimyndigheten till ett sammanträde i St. Eskils aula. Detta var en början till en såkallad Lantmäteriförrättning som begärts av Eskilstuna Kommun. Det som behandlades var en omprövning av Ärla Vägförening och information om kommunens beslut rörande enskilda vägar.

Ett nytt möte avhölls 6 oktober 2004 med Lantmäterimyndigheten i Fristadsskolans aula där man gick igenom vilka vägar och grönområden som skall ingå i den ombildade vägföreningens ansvarsområde. Det är detta möte som man refererar till som Lantmäteriförrättningen. Principerna för hur andelstal skall beräknas gicks igenom och bestämdes.

Lagen om enskilda vägar upphörde 31 december 1997 och ersattes av ett regelsystem kring enskilda vägar i Anläggningslagen som gjorde det nödvändigt att Ärla Vägförening väcktes till liv igen samt att andelstal bestämdes enligt nya metoder.

20 november 2004 avhölls ett allmänt medlemsmöte i Pingstkyrkan i Ärla där en interimstyrelse valdes. Denna utgjordes av Joakim Eklund, Torgny Andersson, Hans Kindahl, Göran Eriksson och Eirik Isene. Interimstyrelsens huvudsakliga uppgift var att ta fram ett förslag till stadgar samt att förebereda en Stämma där en ordinarie styrelse kunde väljas och ett förslag till budget för 2005.

Lantmäteriförrättningen vann laga kraft 20050317.
Det visade sig dock inom kort att det hade blivit ett fel när Lantmäteriet räknade upp vilka fastgheter som skulle ingå i gemensamheten Ärla GA:1. De flesta av dessa missade fastighet gick med frivilligt i Ärla Vägförening och i gemensamheten. Sedan 2005 har det även byggts några nya fastigheter som infogats i gemensamheten. Det finns även några fastigheter som ligger utanför gemensamhetens geografiska område men som bidrar till vår ekonomi.

Genom den kompletterande förrättningen 20100812 är alla de fastigheter som ska vara med i Vägföreningen med. Det har förorsakad föreningar och därmed ett inkomstbortfall för alla våra andelsägare med kr 36 000. Föreningen har fakturerat Lantmäteriet för denna inkomstförlust som fel och försumlighet hos Lantmäteriet har kostat oss. Vi fick till svar att föreningen inte kunde ersättas men att de individuella fastigheterna eventuellt skulle kunna ersättas för sin förlust. Föreningen samlade in 200 fullmakter från andelsägarna som gav föreningen rätt att handla i deras intresse. Dessa skickades till Lantmäteriet. Efter påstötningar fick vi reda på ett ärendet låg hos Lantmäteriets juridiska avdelning. Efter ytterligare påstötningar gick Lantmäteriet till slut med på att ersätta Ärla Vägförening med de begärda kr 36 000 i början av 2014. En unik uppgörelse!

Stämma i Äral Vägförening hålles i mars månad varje år. Där beslutas om andelsavgifter som föreningens adelsägare ska betala för innevarande år och när denna ska betalas. Stämman beslutar även om årets Verksamhetsplan och budget för denna samt övriga ärenden som hör till en samfällighetsförening.

De lagar som reglerer vad Ärla Vägförening får göra och icke får göra samt vilka förpliktelser som finns är:

  1. Lag (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter
  2. Anläggningslagen (1973:1149) om bl. a. Gemensamhetsanläggningar.