LM & lagarna.

Ärla Vägförening kan inte upplösa sig själv. Föreningen kan bara upplösas av Lantmäteriet (LM) eller genom att Eskilstuna kommun deklarerar att Ärla samhälle ska vara ett detaljplanerat område inom Eskilstuna kommun och som sålunda i sin helhet skall skötas av Eskilstuna kommun.

Vår samfällighetsförening – lite historik.

Föreningen har behållit sitt namn Ärla Vägförening men är sedan 2005 en Samfällighetsförening som är huvudman för gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.

Vägföreningen har egentligen funnits i mer än 50 år men föreningen hade existerat på sparlåga sedan Eskilstuna Kommun efter skriftligt avtal med Ärla Vägförening tog över ansvaret som väghållare i juni 1979. Då upprättades ett AVTAL mellan Eskilstuna Kommun och Ärla Vägförening där kommunen övertog allt ansvar för Ärlas vägar och skulle på alla sätt agera i vägföreningens ställe. Kommunen tog då hand om de statliga bidragen och innehöll de kommunala bidragen. Det avtalet sades upp av Eskilstuna Kommun 1 november 2006.

Omprövningen av Vägföreningen initierades av Eskilstuna kommun genom Lantmäteriverket och Länsstyrelsen och det är endast de som kan upplösa föreningen. I och med ombildandet, fick vägföreningen huvudmannaskapet för vissa enskilda vägar i Ärla Stationssamhälle.

Gränserna för det område som nu ingår i gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 ändrades en hel del i förhållande till vad som gällde tidigare.

Lantmäteriförrättningen 2005.

Lantmäteriförrättningen har fokus på vägarna men där stipulerades även att parker och grönområden ska ingå. Eskilstuna kommun valde dock att fortsätta att förvalta parker och grönområden och har ansvaret för detta ännu.

När Eskilstuna Kommun 1979 tog över som Väghållare för gator och vägar i Ärla samhälle, övertog de även de bidrag som utgick till enskilda vägar på den tiden. De statliga bidragen har sedan dess reducerats till nästan inget, fast det är just dessa små bidrag som vi nu får från Trafikverket (och Eskiltuna kommun).

När nu dessa bidrag inte längre var betydliga, blev det intressant för Eskilstuna Kommun att lämna tillbaka ansvaret till Vägföreningarna i kommunen. Kommunen tyckte att Vägföreningarna skulle rusta upp vägarna till ”kommunal standard” varefter Eskilstuna Kommun eventuellt kunde tänka sig at ta över ansvaret igen genom att inlemma områdena i Eskilstunas Stadsplan. Genom ett sådant, eventuellt beslut skulle Eskilstuna Kommun åter på sig ansvaret för väghållningen.

Vägföreningen framhöll att Eskilstuna kommun under tiden 1979 – 2006 inte underhållit gator och vägar i Ärla som de skulle ha gjort om de vore en ansvarfull väghållare. Det var svårt att få i gång en dialog med kommunen. Kommunen med Tommy Hamberg i spetsen tyckte inte att det fanns någon grund för våra krav. Men efter att vi kopplat in vår advokat som även var förbundsadvokat för Riksförbundet Enskilda Vägar, insåg kommunen att det behövdes förhandlas. Johnny Fransson och Eirik Isene grävde fram allt som gick att få fram av dokumentation som stöd för våra åsikter. Eskilstuna kommun ville dock inte förhandla med vägföreningen direkt, utan alla förhandlingar sköttes mellan vår advokat, Uno Jakobsson, och kommunjuristen, Ove Brännberg. Under hösten 2007 resulterade detta i ett antal versioner av ett avtal som fick sin slutliga utformning strax före jul 2007. Sedan tog det tid innan alla hade skrivit på och det hade passerat alla kommunala instanser.

I februari 2008 togs det slutgiltiga beslutet om Avtalet och om ersättning till Ärla Samfällighetsförening för dåligt underhåll av Ärlas vägar under åren 1971 – 2006.
Beslutet togs i Eskilstunas Kommunfullmäktige och innebär att föreningen fick en ersättning om kr 2 218 000, vilket utbetalades på försommaren 2008. Vi har varit försiktiga och använt pengarna så vi fått det mesta möjliga för pengarna.

I det beslut som togs i Kommunfullmäktige 21 februari 2008 infogades även ett beslut om att Ärla skulle fråntas rätten att kunna återlämna huvudmannaskapet till Eskilstuna kommun. Det är idag dock inte troligt att endast Ärla skulle lämnas utanför ifall alla andra kranssamhällen skulle införlivas i Eskilstuna detaljplan och att kommunen övertar huvudmannaskapet.

Sedan 2006 har styrelsen för Vägföreningen fört en dialog med gatuenheten om ansvar för och underhåll av dagvattenavlopp med tillhörande ledningar. Det står i Avtalet att vi inte skall ha något ansvar för detta och dagvattenledningar har heller inte nämnts i förrättningsprotokollen.
Vid ett möte 2010-09-28 med styrelsen där Leif Bäckman och Ove Brännberg från Eskilstuna kommun deltog beslutades att Ärla Vägförening med omedelbar verkan tar över ansvaret för rännstensbrunnar med anslutning till huvudledning för dagvatten. Föreningen skall för detta få en ersättning om kr 7 500 per år samt ha möjligheten att kunna rådfråga kommunens sakkunniga i olika frågor – utan att behöva betala någon ersättning för detta. Beloppet ska indexregleras.

Ärla Vägförening får ett mindre kommunalt bidrag till drift och underhåll men det motsvarar endast en mycket liten del av våra verkliga kostnader, omkring 3 %.

Eskilstuna kommun tog upp frågan om hur och när Vägföreningen skall ta över ansvaret för Stationssamhällets parker och grönområden. De ville bli av med ansvaret för detta. Enligt Förrättningsbeslutet är det ju Ärla Vägförening som ska sköta förvaltningen.

Parkenheten sköter parker och grönområden i Eskilstuna kommun inklusive kranssamhällen i kommunen. Vi har tyckt att vi kan ta över detta ansvar samtidigt som övriga kranssamhällen och vägföreningar tar över sina parker och grönområden. Vi hade även åsikten att vi ska ta över förvaltningen när Parker och grönområden återställts till ett förvaltningsbart skick. Parkenheten har under alla år hjälpligt skött klippning av gräsytor, inget annat.
Förhandlingar om ett övertag av förvaltningen av även parker och grönområden har börjat och skulle varit klart innan årsskiftet 2019/2020. Men sedan dess har Eskilstuna kommun inte visat något större intresse för frågan.

Ny andelslag

När lagen som reglerar hur fastigheter (bebyggda och obebyggda) ska beräknas ha nytta av gemensamma vägar ändrades 1998 blev kommunerna tvungna att försöka klara upp hur huvudmannaskapet ska fungera i framtiden.
Där det inte fanns detaljplan (stadsplan) skulle kommunerna innan 2004 hos Lantmäteriet begära en ny Lantmäteriförrättning. Andelarna ska enligt den nya lagen vara fasta och relaterade till vilken nytta varje fastighet anses ha av de gemensamma vägarna.

Huvudnyttan är att ha en utfart mot en gemensam enskild väg medan de fastigheter i exempelvis Ärla som har utfart mot Vägverkets vägar anses ha en mindre nytta och därmed ett lägre andelstal. Tidigare fördelades nyttan i förhållande till taxeringsvärdet. Eskilstuna kommun sökte dock ingen sådan lagtvingande ny förrättning förrän mycket sent och den fastställdes inte förrän i slutet av 2004.

Måndagen 7 juni 2004 kallade Lantmäterimyndigheten till ett sammanträde i St. Eskils aula. Detta var en början till en så kallad Lantmäteriförrättning som begärts av Eskilstuna Kommun. Det som behandlades var en omprövning av Ärla Vägförening och information om kommunens beslut rörande enskilda vägar.

Ett nytt möte avhölls 6 oktober 2004 med Lantmäterimyndigheten i Fristadsskolans aula där man gick igenom vilka vägar och grönområden som skall ingå i den ombildade vägföreningens ansvarsområde. Det är detta möte som man refererar till som Lantmäteriförrättningen. Principerna för hur andelstal skall beräknas gicks igenom och bestämdes.

Lagen om enskilda vägar upphörde 31 december 1997 och ersattes av ett regelsystem kring enskilda vägar i Anläggningslagen som gjorde det nödvändigt att Ärla Vägförening väcktes till liv igen samt att andelstal bestämdes enligt nya metoder.

20 november 2004 avhölls ett allmänt medlemsmöte i Pingstkyrkan i Ärla där en interimsstyrelse valdes. Denna utgjordes av Joakim Eklund (ordförande), Torgny Andersson (kassör), Hans Kindahl, Göran Eriksson Hedlund och Eirik Isene (sekreterare). Interimsstyrelsens huvudsakliga uppgift var att ta fram ett förslag till stadgar samt att förbereda en Stämma där en ordinarie styrelse kunde väljas och ett förslag till budget för 2005.
Här kan nämnas att Lantmäteriet underkände de stadgar som Stämman 2005 beslutat om och sedan alla förslag till ändringar. LM fortsatte att hävda att det var stadgarna från 1964 som fortfarande skulle gälla – ända tills 2024!

Lantmäteriförrättningen vann laga kraft 2005-03-17.
Det visade sig dock inom kort att det hade blivit ett fel när Lantmäteriet räknade upp vilka fastigheter som skulle ingå i gemensamheten Ärla ga:1. Ett stort antal fastigheter hade missats. De flesta av dessa missade fastighet gick med frivilligt i Ärla Vägförening och i gemensamheten. Sedan 2005 har det även byggts några nya fastigheter som infogats i gemensamheten. Det finns även några fastigheter som ligger utanför gemensamhetens geografiska område men som bidrar till vår ekonomi.

Den första ordinarie styrelsen 2005 bestod av:
Jonny Fransson (ordförande), Joakim Eklund, Göran Eriksson, Torgny Andersson (kassör) och Eirik Isene (sekreterare) samt suppleanterna Hans Kindahl och Tomas Gustavsson.

Genom den kompletterande förrättningen 2010-08-12 är alla de fastigheter som ska vara med i Vägföreningen med. Det förorsakade ett totalt inkomstbortfall för våra andelsägare med kr 36 000. Föreningen har fakturerat Lantmäteriet för den inkomstförlust som försumlighet hos Lantmäteriet har kostat oss. Vi fick till svar att föreningen inte kunde ersättas men att de individuella fastigheterna eventuellt skulle kunna ersättas för sin förlust. Föreningen samlade in 200 fullmakter från andelsägarna som gav föreningen rätt att handla i deras intresse. Dessa skickades till Lantmäteriet. Efter påstötningar fick vi reda på att ärendet låg hos Lantmäteriets juridiska avdelning. Efter ytterligare påstötningar gick Lantmäteriet till slut med på att ersätta Ärla Vägförening med de begärda kr 36 000 i början av 2014. En unik uppgörelse!

Stämma i Ärla Vägförening hålles i mars månad varje år. Där beslutas om andelsavgiftens storlek för innevarande år som föreningens andelsägare ska betala och när den ska betalas. Stämman beslutar även om årets Verksamhetsplan och budget (utgiftsstat) för denna samt övriga ärenden som hör till en samfällighetsförening.

De lagar som reglerar vad Ärla Vägförening får göra och icke får göra samt vilka förpliktelser som finns är:

  1. Lag (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter
  2. Anläggningslagen (1973:1149) om bl.a. Gemensamhetsanläggningar.