Stämman 2022.

Stämma i Ärla Vägförening avhålles 17 mars kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Andelsägare i Ärla Vägförening kallas till Stämman

Kallelse till och info om Stämman sker via anslag på anslagstavlor, via Ärlabladet, på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida samt på Facebook. Någon annan form för kallelse finns ej.

Totalt är vi 418 fastigheter med 814 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2022 är kr 1530 (+5%), vilket ska beslutas av Årsmötet.
Inför Årsmöte har viktiga förslag presenterats i Ärlabladet och på hemsidan. Dessa förslag kostar pengar och styrelsen ville ha andelsägarnas synpunkter inför beslut vid Årsmötet.

Det finns iår en motion som lämnades in per email 17 februari.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd.
Här finns en blankett för Fullmakt .

Ledamöter och andra som utfört arbete åt föreningen under 2021 och tills vidare, avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra styrelsearvoden.

Här finns Stämmohandlingarna:
Ta med egna utskrifter till mötet.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp .

Protokollet från Stämman 2022

Direkt efter Stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte.