Våra vägar

Vägföreningen anlitar entreprenörer för att sköta vintväghållning och för att reparera skador i vägen samt för att asfaltera efter den schaktning som ledningsägare har behövt göra för att underhålla sina ledningrar som ligger i vägen.

På de följande sidorna finns information om bland annat:

  • Hur vi hanterar schakttillstånd: vad som gäller när en ledningsägare behöver gräva i våra vägbanor och vilka rutiner som gäller.
  • Hur vi hanterar asfaltering efter schaktning och hur vi fakturerar de som schaktat i våra vägar för asfaltarbeten.
  • Hur vi hanterar reparationer av skador och slitage.
  • Hur vi hanterar underhåll av vintervägar.
  • Hur vi hanterar sopning med sandupptagning efter vintern
  • Hur vi sköter Rännstensbrunnar (RB) med tillhörande serviceledningar.
  • ​Hur vi kantklipper växtlighet längs våra vägar där inte fastighetsägarna svarar för klippningen.
  • Hur vi försöker förbättra trafiksäkerheten.
  • Vilka skyldigheter, rättigheter och ansvar en fastighetägare/andelsägare har inom sin vägförening.
  • mm 

Dessutom kommer vi att berätta om vilka jobb vi planlägger göra resp. har gjort. 

Grundläggande är att Ärla Vägförening är huvudman för gemensamheten Ärla GA:1 i vilka ett antal specificerade vägar ingår. Ingen får gräva i eller utföra arbeten på dessa vägar utan tillstånd från Ärla Vägförening.