Vad händer?

Det har kommit mycket snö vid månadsskiftet november/december. Det är nu full vinter i Ärla. Vägföreningen gör vad man kan för att hålla vägarna fria från djup snö och sandar enligt beslut på Stämman. Läs gärna vad som skrivits om vintervägar på hemsidan: www.arlasam.se under menyvalet Våra vägar”

Skogen på en del av åsen som Viktor Friskytt har kjöpt i syfte att så småningom bebygga, ska huggas ner och transporteras bort. Det gäller hela vägen från pulkabacken till vattenverket. En stor del av virket kommer att läggas upp längs Tunavägen och transporteras därifrån med lastbilar. Reparation av eventuella skador på vägen ska bekostas av skogsägaren.

Området inklusive det gamla stationsområdet håller på att detaljplaneras för framtida bebyggelse. Ärla Byaråd bevakar utvecklingen.

Som meddelat i Ärlabladet, kommer Vattenfall att anlägga ny matarkabel till Ärla. Avsikten är att Ärla ska förses med en andra matarkabel till samhället.
Detta kommer att medföra att en del av Bohnsterdts väg kommer att grävas upp mellan Ärla skola och Sandvägen samt Sandvägen från Bohnstedts väg till Pingstkyrkan. Sandvägen kommer att helt stängas under några dagar medan det går att ta sig fram med bil på Bohnstedts väg medan arbetet pågår.
Arbetena har ännu inte påbörjats. Avtal om anläggning av kablar i Vägföreningens vägar har tecknats.

Ärla Vägförening anlitade PEAB att sköta reparations- och asfalteringsarbeten 2023 baserat på den inventering av behoven som vägföreningen har genomförd. Det är nu i det närmaste gjort.

Bland annat har Furuvägen och del av Alviksvägen asfalteras i hela sin bredd. I samband med detta gjorde vi vad som kunde göras beträffande omhändertagande av dagvatten.
Även en del av Vallavägens norra del har asfalterats.

Samtliga 204 rännstensbrunnar i Ärla har nyligen slamsugits.
Om vi skulle få regn i paritet med det vi fick i juni, ska det inte vara rännstensbrunnarna det beror på om det blir översvämningar.
Vägföreningen gör vad man kan för att se till att regnvatten leds bort, men även fastighetsägarna har ett ansvar. Det går inte att endast skylla på Vägföreningen .

Vägföreningen har även i sommar inventerat vägarna beträffande växtlighet som växt ut över den asfalterade vägen ocg således minskat den effektiva vägbredden. Vi har uppmärksammat närmre 20 fastighetsägare om sådana förhållanden. De alra flesta har efterkommit vår uppmaning att reducera yvigheten.
Någon vecka efter midsommar passar bäst för att klippa buskar och häckar.

Om du som andelsägare har synpunkter på något som kan vara viktigt att laga eller förbättra, hör av dig till brev@arlasam.se. Även fel och skador kan rapporteras per epost till brev@arlasam.se.
Vi vill helst ha synpunkter, önskemål och felrapporter per email, dvs skriftligt. Muntliga sådana blir ofta föremål för diskussioner om vad som egentligen sagts – – – – – – .
Det kan även vara bra att skicka in förslag som motion senast i januari som det kan röstas om vid stämman i mars.