Schaktning

Det är många ledningsägare som har ledningar nedgrävda i Vägföreningens vägar. Det är givet att de ibland behöver laga fel på ledningar, byta ut ledningar, koppla till nya abonnenter eller lägga ned nya delar av nätverket etc. Då behöver de schakta i våra vägar. Det behövs tillstånd från Ärla Vägförening för att få schakta i föreningens vägar. Tillstånd kan ansökas med nedanstående blankett.

Blankett för ansökan om schakttillstånd/ledningsarbeten

Observera: Vi kräver att ansökan om schakttillstånd skickats till oss senast 3 arbetsdagar efter påbörjat schaktning. Om vi inte får in ansökan om schakttillstånd i tid, kommer vi att debitera kr 5000 utöver kostnaden för asfaltering av schaktet.

Ärla Vägförening förbehåller sig rätten att ta hand om den avslutande asfalteringen efter at ledningesägare eller deras antreprenör har schaktet i Vägföreningens vägar. Kostnaden för detta faktureras ledningsägaren.

Schaktanvisningar för schaktning i gator som ingår Ärla ga:1 vars huvudman är Ärla Vägförening.

Om något är oklart eller vid brådskande ärenden var god kontakta

Calle Bergman, 070-660 7063, cgbergman@gmail.com 
Eirik Isene, 070-623 1209, eirik@isene.se


Eskilstuna Energi & Miljö ansvarar för bland annat:

  •     Fjärrvärmen i Ärla, både produktion och ledningsnät
  •     Vatten & Avlopp i Ärla inklusive vattentorn och avloppsrening i reningsverket.
  •     Huvudledning för dagvatten med tillhörande brunnar (inte rännstensbrunnar)
  •     Sophämtning
  •     Fibernät

När det gäller vattenförsörjningen ansvarar EEM för ledningarna fram till den avstängningsventil som sitter vid fastigheternas tomtgräns – resten, in till huset tillhör fastigheten.

Vi har ganska ofta fall av läckage på vattenledningarna, vilket tyder på att ledningsnätet är gammalt och dåligt. Vi kommer troligen att få många läckage på vattenledningarna även framgent eftersom det inte förekommit något förebyggande underhåll. Under 2016 har man bytt ut VA-ledningarna i Apollovägen, Hedenbergsvägen, Skogalundsvägen och Märgelstigen vilket kommer att minska vattenläckagen i detta område.
Det finns planer att byta ut VA-ledningar i Pilvägen, Aspvägen och Granvägen men vi har inga detaljer om detta ännu.

Vi har även andra ledningsägare i Ärla:

Telia/Sonera och Skanova svarar för kopparnätet som tills vidare försörjer det fasta telefonnätet.

Vattenfall och Fibra har fibernät och många ledningar i marken i Ärla. Fibras fiberprojekt i Ärla var i full gång 2017 och färdigställdes under 2018. Sista asfalteringen gjordes under 2019.

Det är inte alltid som det är dessa bolag som gräver i vår vägar själva – de anlitar ofta underentreprenörer.

När någon av dessa ledningsägare behöver schakta i våra gator, skall de först ansöka om schakttillstånd hos Vägföreningen.

Ansökan om schakttillstånd:

​Med ansökan skall i, lämpliga fall, foton, som är tagna innan ingreppet i vägbanan görs, bifogas ansökningshandlingen.

Ansökan skall om inte ingreppet i vägbanan kan anses som ringa, komplettera ansökan med kartor som utvisar var schaktningen skall göras och en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen skall utvisa vad som behöver göras betr. avspärrningar, skyltning och ev. trafikomläggning och tidsperioden som trafikstörningen kommer att ske.

Vid akutfall då stort läckage uppstår eller då ledningsbrott har inträffat får ledningsägare och/eller ledningsägarens entreprenör omedelbart börja vidta de åtgärder som behövs för att förhindra följdskador och stora onödiga kostnader eller stort besvär för de boende etc. Dock skall Ärla Vägförening meddelas inom två timmar och skriftlig ansökan om schakttillstånd skall vara inlämnade till Ärla Vägförening inom 4 dagar.

Medgivande till schaktning: Ärla Vägförening skall, i normalfallet, snarast medge schakttillstånd med ev. restriktioner. Ansökan kan hanteras via email.

Om inte ledningsägare ansökt om schakttillstånd blir det svårt för Ärla Vägförening att hänvisa till något sådant vid fakturering varvid ledningsägare eller deras entreprenörer kan få svårt att kontera kostnaderna rätt.