Vägarnas användare

Som fastighetsägare har man ansvar för den fastighet man äger och eventuellt bebor.

Ansvaret har givetvis gräns mot vägar, andras fastigheter och allmän tomtmark. Fastighetsägaren har även ansvar utanför den mur, häck eller stängsel som hen satt upp längs tomten. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla rent för ogräs, vissna löv och skräp ut mot vägbanan.

I allmänhet gäller de lagar och bestämmelser som gäller för alla vägar och således även för våra enskilda vägar i Ärla.
Det finns en beskrivning av vad som avses med begreppet ”väg” under ”Våra vägar” och ”Ärlas Vägar”. Där framgår att det är en konflikt mellan fastighetsägarnas önskan att flytta sina stängsel så långt ut mot vägbanan som möjligt och väghållarens att uppdrag att sköta underhållet på vägarna.

Givetvis har de fastighetsägare som är delägare i gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 även en del rättigheter. De viktigaste är att på föreningens Årsmöte delta i detta och med sin röst vara med och besluta om vad föreningens styrelse skall ägna sig åt, dvs. vilka åtgärder beträffande vägunderhåll som ska prioriteras för det kommande verksamhetsåret.
Andelsägare får komma med motioner/förslag till åtgärder inför kommande Årsmöte.
Dessa måste vara inlämnade till styrelsen senast 31 januari för att kunna behandlas vid Stämman i mars månad.

Fastighetsägarens ansvar när han/hon åsamkat skador på vägbanan.

Fastighetsägare är ersättningsskyldiga för skador som uppkommit t. ex. i samband med transport till fastigheten – inte åkeriet. Reparation av skador kommer att debiteras fastighetsägaren.
Det är därför viktigt att fastighetsägaren informerar sig ordentligt med åkeriet om den förestående tunga transporten och även kontaktar/samråder med styrelsen för Ärla Samfällighetsförening innan transporten äger rum.

Det er förbjudet att kjöra larvbandförsedda fordon/maskiner på Ärla Vägförenings vägar såvida inte larvbanden är ev gummi.

Om transporterna förekommer under längre tid kan föreningen överenskomma med fastighetsägare om en slitageavgift eller ev. ändra andelstalet om det ökade slitaget/belastningen är av permanent art.

Det kan ev. vara aktuellt att begränsa tunga transporter till vissa vägar och även begränsa axeltryck och/eller totalvikt/tågvikt på samfällighetens vägar.

Problem med större lövmängder.

Vi vill uppmana fastighetsägare som har fastigheter med stora lövrika träd, att ta hand om löv som faller över rännstensbrunnar. Löven kan täppa till rännstensbrunnarnas betäckning så att vattnet får svårt att rinna ner i brunnarna med onödiga vattensamlingar som följd eller löven åker med dagvattnet ner i brunnen och bildar jord som i sin tur kan täppa till avrinning mot dagvattenledning.

Lövansamlingar som härrör från en fastighets häckar, buskar eller träd och hamnar på vingen (den yttersta metern av den asfalterade vägen), är fastighetsägarens sak att ta bort. Det samma gäller för grenar och löv efter häckklippning och dylikt. Det är även fastighetsägarens sak att hålla efter ogräs som växter mellan häck, gärdesgård eller mur och asfaltkant.

Ärla Samfällighetsförening slamsuger rännstensbrunnarna vart annat eller tredje år men vid stora mängder löv kan detta inte räcka. Med lite hjälp från fastighetsägarna kan besvär med mindre översvämningar avhjälpas. Senast slamsögs alla 204 rännstensbrunnar 2023.

Det kan även vara bra att undvika vattensamlingar på våren när snö och is smälter genom att fastighetsägare hackar fram rännstensbrunnarna för att underlätta avrinningen. Vägföreningen har inte för avsikt att gå runt och rensa rännstensbrunnarna för snö slask och is.

Se även under ÄRLA GA:1 och Trafik betr. fastighetsägares ansvar att hålla häckar, buskar och träd på ett sådant sätt att de inte inkräktar på vägbanans bredd eller på sikten vid gatukorsningar och garageutfarter.

Sådant får man väl räkna som hjälp till självhjälp och sparande på våra gemensamma medel.

Vägstädning.

Varje vår, i tiden mellan sopning av vintersand och tillväxt av ögräs och växtlighet, anlitar Ärla Vägförening den skolklass som ska upp i 6:e klass till hösten för städning av våra vägar. För detta får de bra betalt.
Här finns en instruktion för hur städningen ska gå till.

Vem ska betala Andelsavgifterna? 

De som strax innan ett Årsmöte står som ägare till fastigheter som ingår i samfällighetsanläggningen Ärla ga:1, är betalningsansvariga. Vägföreningen behöver inte ta hänsyn till ägarbyten som kommit in i fastighetsregistret senare eller tidigare. Gammal och ny ägare till fastigheten får göra upp sinsemellan.
Föreningen skickar ut betalningsavier efter Årsmötet där andelsavgifterna har beslutats. Debiteringslängden tar upp alla fastigheter med ägare, andelsavgift och när denna ska vara betald och är således ett mycket viktigt dokument.

Enligt lagen är både gammal och ny ägare betalningsskyldiga. Vem av dem som skall betala bör lämpligen regleras i samband med försäljning/ägarbyte. Vägföreningen kommer inte att medla eller engagera sig i några konflikter betr. uppbörd av andelsavgift.

Samfällighetsföreningen har rätt och plikt att ta ut de andelsavgifter som andelsägarna beslutat om vid Årsmötet. Det är styrelsens skyldighet att göra detta. Utebliven betalning kommer att sluta hos Kronofogden. Något som styrelsen givetvis försöker undvika. Styrelsen ansöker om utmätning när fastighetsägaren fortfarande inte betalat andelsavgiften efter en andra påminnelse.

Om föreningen tvingas be Kronofogden om hjälp med indrivning av icke betalda andelsavgifter, är det den eller de som avierna gått ut till som är betalningsskyldiga (= de som finns på Debiteringslängden för det året).
Detta är givetvis något vi försöker undvika så långt det bara går eftersom det innebär en massa jobb för föreningen och obehag för alla. Vi uppmanar att ta ett snack med föreningens kassör om man har problem med att klara betalningen.

Det är fullt möjligt att be om anstånd eller att be att få dela upp andelsavgiften över tid genom att kontakta kassören Ärla Vägförening.

Ärla Vägförenings styrelse agerar å andelsägarnas vägnar.

Se även föreningens Stadgar.