Gräns mot fastighet

Var går gränsen mellan fastighetsägarens och andras ansvar när det gäller ledningar i marken ?

När det gäller vatten och avlopp går gränsen där fastighetens ledningar ansluter mot huvudnätet i samhället. När det gäller vatten går gränsen vid avstängningskranen som oftast ligger i gatan eller vid tomtgränsen. Det samma kan sägas när det gäller avloppet fast där finns ingen avstängningskran.

När det gäller fjärrvärmen finns gränsen inne i huset vid de två avstängningskranerna där. Själva värmeväxlaren, cirkulationspumpen för vattenburna värmesystemet och reglersystemet för inomhustemperaturen etc. tillhör fastighetsägaren. Det har han/hon köpt av Eskilstuna Energi & Miljö, (EEM).

Ledningarna som ligger gatan ägs av Eskilstuna kommun med förvaltas av EEM.

Detta är viktigt att veta när det uppstår läckage eller något som gör att man måste gräva fram fastighetens ledningar på tomten eller i gatan. Det kan alltså gott vara så att det blir fastighetsägaren som får stå för kostnaderna för schaktning, reparation av ledning och återställande av schakt inklusive asfalt om schaktet ligger ute i gatan.

Liknande gränsdragningar finns när det gäller elektricitet, tele och bredband vars ledningar i gatan ägs av t. ex. Vattenfall, Telia och EEM.

Avstängningsventil för vatten ligger oftast nära tomtgräns. Men det är inte alltid som tomtgränsen ligger nära vägkanten. Längs Parkvägen ligger tomtgränsen 2 – 2½ meter från asfaltkanten för fastigheterna söder om Parkvägen. Det kan vara på samma sätt på flera håll. Murar och staket etc. längs vägen kan bli föremål för tvister när dessa måste rivas för att t. ex. kunna laga en vattenläcka, när dessa ligger på allmän platsmark och inte på egen tomtmark.