Debiteringslängd

Debiteringslängden är ett av Ärla Vägförenings viktigaste dokument och den formella grund som behövs för debitering av andelsavgift för de fastigheter som ingår i anläggningssamfälligheten Ärla ga:1. Det är här som vi dokumenterar och fastställer årsmötets beslut om vad resp andelsägare ska betala i andelsavgift för innevarande år samt när denna ska vara betald. Här finns även kopplingen mellan fastighet som medlem i föreningen och fastighetens ägare.

Debiteringslängden baseras på Fastighetsregistret från Lantmäteriet och upprättas i samband med Stämman. Detta görs genom att Debiteringslängden skapas i applikationen VägFas som i sin tur hämtar data ur Lantmäteriets databas med senaste uppgifter om fastigheter som ingår i Ärla ga:1 och deras fastighetsägare. Debiteringslängden förevisas Stämmodeltagarna och beslutas av Stämman som gällande för årets utdebitering.

Vägföreningen använder sig av applikationen VägFas även för att administrera andelsavgiftsavier och betalning av dessa.

En debiteringslängd ska uppta alla fastigheter som ingår i gemensamhets-anläggningen. Den är basen på vilken föreningen baserar de utdebiterade andelsavgifterna. Debiteringslängden ska innehålla följande uppgifter:

  •  Info om vägföreningens namn och organisationsnummer.
  •  Fastighetsbeteckning med adress
  •  Ägare till fastigheten med adress
  •  Ägarandel i fastigheten per ägare
  •  Andelstal
  •  Belopp som skall betalas i andelsavgift för fastigheten
  •  Förfallodatum då beloppet ska vara betald
  • Avgiftsperiod
  • Antal medlemmar i gemensamheten.
  • Total debiterat belopp i andelsavgifter för föreningen.

Observera att föreningen har rätt och plikt att debitera ägare enligt de uppgifter som finns Debiteringslängden, oberoende om ägarbyte har registrerats i Fastighetsregistret senare.

Debiteringslängden är basen när någon andelsägare inte betalar sin andelsavgift och Ärla Vägförening, enligt lag, tvingas lämna in ärendet till Kronofogden för indrivning.
Om någon fastighetsägare har problem med att betala andelsavgiften i tid, tag kontakt med vår kassör, Torgny Andersson.

Tyvärr kan vi inte visa Debiteringslängden på Hemsidan eftersom då alla kan se vem som äger vilka fastigheter och deras adresser etc. Vid behov kan vi förevisa del av längden för fastighetsägare där man kan se uppgifter om den egna fastigheten. Vi kan även skriva ut en sida av Debiteringslängden med uppgifter som en fastighetsägare vill veta något om egen fastighet.

Debiteringslängden för 2024 förevisades under Stämman i mars 2024 och utgör även röstlängd för Stämman eftersom närvarande fastighetsägare noterade sin närvaro i Debiteringslängden. Gällande Debiteringslängd förevisas på Stämman varje år där deltagande andelsägare ska kunna undersöka och fastställa riktigheten.