Debiteringslängd

Debiteringslängden är föreningens viktigaste dokument och den formella grund som behövs för debitering av andelsavgift för de fastigheter som ingår i anläggningssamfälligheten Ärla ga:1. Det är här som vi dokumenterar årsmötets beslut om vad resp andelsägare ska betala för innevarande år samt när andelsavgiften ska vara betald. Här finns även kopplingen mellan fastighet som medlem i föreningen och fastighetens ägare.

Debiteringslängden baseras på Fastighetsregistret från Lantmäteriet och upprättas i samband med Årsmötet. Debiteringslängden förevisas Årsmötesdeltagarna och beslutas som gällande för årets utdebitering.

Eftersom vi numera använder oss av VägFas för att administrera andelsavier och betalning av dessa mm ingår Fastighetsregister med senaste uppgifter om ägare till de olika fastigheterna som ingår i ÄRLA GA:1.

En debiteringslängd ska uppta alla fastigheter som ingår i gemensamhets-anläggningen. Den är basen på vilken föreningen baserar de utdebiterade andelsavgifterna.

  •  Info om vilken vägförening med organisationsnummer som avses.
  •  Fastighetsbeteckning med adress
  •  Ägare till fastigheten med adress
  •  Ägarandel i fastigheten per ägare
  •  Andelstal
  •  Belopp som skall betalas i andelsavgift för fastigheten
  •  Förfallodatum då beloppet ska vara betald
  • Avgiftsperiod
  • Antal medlemmar
  • Total debiterat belopp för föreningen

Observera att föreningen har rätt och plikt att debitera ägare enligt de uppgifter som finns Debiteringslängden, oberoende om ägarbyte har registrerats i Fastighetsregistret senare.

Debiteringslängden är basen när någon andelsägare struntar i att betala sin andelsavgift och vi tvingas lämna in ärendet till Kronofogden för indrivning.
Om någon fastighetsägare har problem med att betala andelsavgiften i tid, tag kontakt med vår kassör, Torgny Andersson.

Tyvärr kan vi inte visa Debiteringslängden på Hemsidan eftersom då alla kan se vem som äger vilka fastigheter och deras adresser etc. Vid behov kan vi förevisa del av längden för fastighetsägare där man kan se uppgifter om den egna fastigheten. Vi kan även skriva ut en sida av Debiteringslängden med uppgifter som en fastighetsägare vill veta om sin egen fastighet.

Debiteringslängden för 2022 förevisades under Årsmötet i mars 2022 och utgör även röstlängd för Årsmötet eftersom närvarande fastighetsägare ska notera närvaro i Debiteringslängden. Gällande Debiteringslängd förevisas på Årsmötet varje år där deltagande andelsägare ska kunna undersöka och fastställa riktigheten.