ÄRLA GA:1

ÄRLA GA:1 är beteckningen på den gemensamhetsanläggning som Ärla Vägförening är satt att administrera.

Man säger att Ärla Vägförening är huvudman för gemensamhetsanläggningen ÄRLA ga:1. Det finns en lag som definierar vad detta är och vad som gäller för sådana: se Anläggnings-lagen.
Ärla Vägförening är en samfällighetsförening. Det finns en lag för hur man förvaltar samfälligheter: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Lantmäteriet har även utgett bestämmelser om enskilda vägar: (46-57§§)

Det är Lantmäteriet som genom Lantmäteriförrättning 2005 beslutat om vad gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 omfattar och att Ärla Vägförening ska administrera denna enlig ovan nämnda lagar.

Detta innbär bl. a. att Ärla Vägförening har rätt att utdebitera en andelsavgift till de fastigheter som ingår i gemensanhetsanläggningen. Storleken på andelsavgiften beror på vilket andelstal som fastigheten har och dels på den avgiftsnivå som årsstämman beslutar om.
Andelsavgiften ska användas till reparationer och underhåll av de gator/vägar, parker och grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Andelstal för olika fastigheter:

FastighetstypVid föreningens vägVid allm. väg
EnfamiljshusAndelstal = 1Andelstal = 0,5
FlerfamiljshusAndelstal = 0,8 x
antal lägenheter
Andelstal = 0,5 x 0,8 x
antal lägenheter
NäringsfastighetTonkilometermetod
tillämpas
Endast om föreningans
vägar utnyttjas
Off. verksamhetAndelstal bedöms
individuellt
Bedöms individuellt
Obebygd fastighetAndelstal = 0,1Ingen debitering