ÄRLA GA:1

ÄRLA GA:1 är beteckningen på den gemensamhetsanläggning som Ärla Vägförening är satt att administrera. Ärla GA:1 ägs av andelsägarna tillsammans. Den har åsatts ett visst värde (nästan 10 MSEK) som andelsägarna äger tillsammans. Det är andelsägarna som tillsätter styrelsen för Ärla Vägförening.

Vad är så en Andelsägare?

Andelsägare är ägare till de fastigheter som ligger längs de vägar som enligt Lantmäteri-förrättningen ingår i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 och som definieras i Debiteringslängden.   

Man säger att Ärla Vägförening är huvudman för gemensamhetsanläggningen ÄRLA ga:1. Det finns en lag som definierar vad detta innebär och vad som gäller för sådana: se Anläggnings-lagen.
Ärla Vägförening är en samfällighetsförening. Det finns en lag för hur man förvaltar samfälligheter: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Lantmäteriet har även utgett bestämmelser om enskilda vägar: (46-57§§)

Det är Lantmäteriet som genom Lantmäteriförrättning 2005 beslutat om vad gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 omfattar och att Ärla Vägförening ska administrera denna enlig ovan nämnda lagar.

Detta innebär bl. a. att Ärla Vägförening har rätt och plikt att utdebitera en andelsavgift till de andelsägare  som äger gemensanhetsanläggningen. Storleken på andelsavgiften beror dels på vilket andelstal som fastigheten har, och dels på den avgiftsnivå som årsstämman beslutar om.
Andelsavgiften ska användas till reparationer och underhåll av de gator/vägar, parker och grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Andelstal för olika typer av fastigheter:

FastighetstypVid föreningens vägVid allm. väg
EnfamiljshusAndelstal = 1Andelstal = 0,5
FlerfamiljshusAndelstal = 0,8 x
antal lägenheter
Andelstal = 0,5 x 0,8 x
antal lägenheter
NäringsfastighetTonkilometermetod
tillämpas
Endast om föreningans
vägar utnyttjas
Off. verksamhetAndelstal bedöms
individuellt
Bedöms individuellt
Obebygd fastighetAndelstal = 0,1Ingen debitering