Årsmöten

​Varje år avhålls en Stämma eller Årsmöte. Enligt stadgarna skall Årsmöte avhållas i mars månad.

Här är Föreningens Stadgar som senast fastställdes vid stämman 2007.

Årsmötena/Stämmorna beslutar om storleken på avgiften per andelstal och när andelsavgifterna ska vara betalda. Andelsavgiften för innevarande år beslutas vid årsmötet i mars samma år.

Andelsavgifterna baseras på årets Verksamhetsplan och Utgiftsstat (budget) som styrelsen föreslår och Stämman beslutar.

Rösträtt och röststyrka vid Stämman:

Alla andelsägare i fastigheter som ingår i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 är medlemmar i Ärla Vägförening.

Rösträtt har en andelsägare som är ensam ägare till sin fastighet och deltar på Stämman.
Rösträtt har även en andelsägare som har fullmakt från övriga delägare i en fastighet.
Organisationer som äger fastighet i Ärla ga:1 måste ha fullmakt från sin styrelse och utdrag ur styrelsebeslut om deltagande i stämman.
En andelsägare (fastighet) får rösta för en (max en) annan andelsägare (fastighet) genom fullmakt.
Röststyrkan är en röst per fastighet oberoende av andelstal.

Betalning av andelsavgifter mm.

Antalet andelar i gemensamheten var för år 2021 466,5  fördelat på 421 fastigheter som har 748 ägare. Totala utdebiteringen av andelsavgifter för 2021 var kr 681 000.
Utdebitering per andel var kr 1460 för 2021.
Den eller de personer som står som ägare i föreningens fastighetsregister 1 mars är skyldig att betala årets andelsavgift senast 30 juni 2021. Påminnelseavgift är kr 50.
Om inte andelsavgiften är betald efter två påminnelser, går föreningens fordran till Kronofogden för indrivning. Detta är något vi vill undvika eftersom det medför en massa onödigt arbtete och kan kosta föreningen mera än vi kan få in.

Om fastigheten säljs under året gäller at den gamla och den nya fastighetsägaren tillsammans svarar för obetalda belopp. Mot den nya ägare anses beloppet förfallit till betalning på tilträdelsedagen eller förfallodagen om denna inträffar senare.
Det rekommenderas att andelsavgiften tas med i överlåtelseavtalet och den ekonomiska uppgörelsen vid försäljningen/köpet av fastigheten.

På underliggande sidor redovisas här de senaste Årsmöten, år för år med Årsmötesprotokoll och alla Årsmöteshandlingar.