Stämmor.

​Varje år avhålls en Stämma eller Årsmöte. Enligt stadgarna skall Stämma avhållas i mars månad.

Årsmötena/Stämmorna beslutar om storleken på avgiften per andelstal och när handelsavgifterna ska vara betalda. Andelsavgiften för innevarande år beslutas vid årsmötet i mars samma år.

Andelsavgifterna baseras på årets Verksamhetsplan och Utgiftsstat (budget) som styrelsen föreslår och Stämman beslutar.

Rösträtt och röststyrka vid Stämman:

Alla andelsägare i fastigheter som ingår i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 är medlemmar i Ärla Vägförening.

Rösträtt har en andelsägare som är ensam ägare till sin fastighet och deltar på Stämman.
Rösträtt har även en andelsägare som har fullmakt från övriga delägare i en fastighet.
Organisationer som äger fastighet i Ärla ga:1 måste ha fullmakt från sin styrelse och utdrag ur styrelsebeslut om deltagande i stämman.
En andelsägare i en astighet får rösta för andra andelsägare i samma fastighet genom fullmakt.
Röststyrkan är en röst per fastighet oberoende av andelstal.

Betalning av andelsavgifter mm.

Antalet andelar i gemensamheten var för år 2024 471,60 fördelat på 427 fastigheter som har 914 ägare. Totala utdebiteringen av andelsavgifter för 2021 är kr 792 000.
Utdebitering per andel är kr 1680 för 2024.
Den eller de personer som står som ägare i föreningens fastighetsregister i mars, när föreningen tar ut debiteringslängden inför stämman, är skyldig att betala årets andelsavgift senast 30 april 2024. Påminnelseavgift är kr 50.
Om inte andelsavgiften är betald efter två påminnelser, går föreningens fordran till Kronofogden för indrivning. Detta är något vi vill undvika eftersom det medför en massa onödigt arbete och kan kosta föreningen mera än vi kan få in samt att det även är obehagligt för andelsägare.

Om fastigheten säljs under året gäller at den gamla och den nya fastighetsägaren tillsammans svarar för obetalda belopp. Mot den nya ägaren anses beloppet förfallit till betalning på tillträdesdagen eller förfallodagen om denna inträffar senare.
Det rekommenderas att andelsavgiften tas med i överlåtelseavtalet och den ekonomiska uppgörelsen vid försäljningen/köpet av fastigheten.

Dagordning för en Stämma och dess protokoll.

Stadgarna föreskriver vad som ska ingå i en dagordning och i vilken ordning de olika punkterna ska behandlas. Under de olika punkterna kan det finns olika underordnade punkter från Stämma till Stämma.

Det är mycket viktigt att protokollet från en Stämma beskriver företeelser och beslut på visst vis för att Lantmäteriet och Kronofogden ska acceptera protokollet som giltig handling.
Därför har vi försökt beskriva en Stämma som en process som ska genomföras och beskrivas på ett visst vis: Process Stämma

Valberedning.

Det har sedan stämman 2023 inte funnits någon valberedning för Ärla Vägförening. Det fanns således heller ingen inför stämman 2024. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en beskrivning av vilka uppgifter en valberedning har samt hur en valberedning ska arbeta.
Det har styrelsen nu gjort: Vad gör en valberedning?

På underliggande sidor redovisas här de senaste Stämmorna, år för år med Stämmoprotokoll och alla Stämmohandlingar.