Årsmöten

​Varje år avhålls en Stämma eller Årsmöte. Enligt stadgarna skall Årsmöte avhållas i mars månad.

Här är Föreningens Stadgar som senast fastställdes vid stämman 2007.

Årsmötena/Stämmorna beslutar om storleken på avgiften per andelstal och när andelsavgifterna ska vara betalda. Andelsavgiften för innevarande år beslutas vid årsmötet i mars samma år. Icke betalda andelsavgifter kommer efter en påminnelse att gå till Kronofogden för indrivning.

Andelsavgifterna baseras på årets Verksamhetsplan och Utgiftsstat (budget) som styrelsen föreslår och Stämman beslutar.

Rösträtt och röststyrka vid Stämman:

Rösträtt har en andelsägare som är ensam ägare till sin fastighet och deltar på Stämman.
Rösträtt har även en andelsägare som har fullmakt från övriga delägare i en fastighet.
Organisationer som äger fastighet i Ärla ga:1 måste ha fullmakt från sin styrelse och utdrag ur styrelsebeslut om deltagande i stämman.
En andelsägare (fastighet) får rösta för en (max en) annan andelsägare (fastighet) genom fullmakt.
Röststyrkan är en röst per fastighet oberoende av andelstal.

Antalet andelar i gemensamheten var för år 2019 463,5  fördelat på 418 fastigheter som har 742 ägare. Totala utdebiteringen av andelsavgifter för 2019 var kr 611 820.
Utdebitering per andel var kr 1320 för 2019.
Den eller de personer som står som ägare i föreningens fastighetsregister 1 mars är skyldig att betala årets andelsavgift. Påminnelseavgift är kr 50.

På underliggande sidor redovisas här de senaste Årsmöten, år för år med Årsmötesprotokoll och alla Årsmöteshandlingar.