Stämman 2023

Stämma i Ärla Vägförening avhölls 16 mars 2023 kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Andelsägare i Ärla Vägförening kallades till Stämman.

Kallelse till och info om Stämman har skett via anslag på anslagstavlor, via Ärlabladet, på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida samt på Facebook. Någon annan form för kallelse fanns ej.

Totalt är vi 418 fastigheter med 814 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2023 är kr 1600 (+5%), vilket beslutades på Stämman.
Inför Stämman har viktiga förslag presenterats i Ärlabladet och på hemsidan. Dessa förslag kostar pengar och styrelsen ville ha andelsägarnas synpunkter inför beslut på Staämman.

Motioner skulle varit inlämnade senast 31 januari.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd.
Här finns en blankett för Fullmakt.

Ledamöter och andra som utfört arbete åt föreningen under 2022 och tills vidare, har avlönats med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra styrelsearvoden.

Här finns länkar till Stämmohandlingarna:
De viktiga fanns två veckor innan Stämman. Ekonomiska rapporter kom lite senare och en del presenterades först på Stämman.
Deltagarna uppmanades att ta med egna utskrifter till mötet.

Ett konstituerande styrelsemöte avhölls några dagar senare.

Här finns Stämmoprotokoll 2023.

Eftersom Stämman inte lyckades välja styrelseordförande och valberedning kommer en extra stämma att avhållas 25 maj kl 18:30 i Pingstkyrkan med endast dessa punkter (val) på dagordningen. Ett särskilt meddelande kommer att distribueras till alla delägare.