Stämman 2023

Stämma i Ärla Vägförening avhålles 16 mars 2023 kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Andelsägare i Ärla Vägförening kallas till Stämman.

Kallelse till och info om Stämman sker via anslag på anslagstavlor, via Ärlabladet, på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida samt på Facebook. Någon annan form för kallelse finns ej.

Totalt är vi 418 fastigheter med 814 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2023 är kr 1600 (+5%), vilket ska beslutas av Stämman.
Inför Stämman har viktiga förslag presenterats i Ärlabladet och på hemsidan. Dessa förslag kostar pengar och styrelsen ville ha andelsägarnas synpunkter inför beslut vid Årsmötet.

Motioner ska vara inlämnade senast 31 januari.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd.
Här finns en blankett för Fullmakt .

Ledamöter och andra som utfört arbete åt föreningen under 2022 och tills vidare, avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra styrelsearvoden.

Här kommer att finnas länkar till Stämmohandlingarna senast två veckor innan stämman:
Ta med egna utskrifter till mötet.

  • Kallelse till Stämma i Ärla Vägförening.
  • Dagordning för Stämman 2023.
  • Verksamhetsberättelse för 2022.
  • Resultaträkning för 2022.
  • Balansräkning för 31 december 2022.
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan för 2023.
  • Val av ordförande och ledamöter. Valberedningens förslag presenteras under Stämman.
  • Utgiftsbudget/Utgiftsstat för 2023 redovisas vid mötet.
  • Debiteringslängd för 2023 redovisas under mötet och fungerar även som röstlängd Debiteringslängden är det underlag som ger föreningen rätt att utdebitera andelsavgifterna.

Direkt efter Stämman kommer ett konstituerande styrelsemöte att avhållas.