Stadgar

Vid Stämman 2024 beslöts om helt nya stadgar.
De nya stadgarna baserades på Lantmäteriets normalstadgar för samfällighetsföreningar. Skillnaden från tidigare versioner av stadgar är inte stor men ska nu omsider kunna accepteras av Lantmäteriet. De stadgar som Lantmäteriet anser vara gällande tills nu (2024-03-21) är från 1964!

Vägföreningen har under en längre tid haft en dialog med Lantmäteriet om godtagandet av de stadgeförslag/-ändringar vi kommit med efter beslut vid våra olika Stämmor. Det gick till slut inte att lösa med ”ändringar”, därför nu helt nya stadgar.

Det var dock nödvändigt för att de stadgar som beslöts vid Stämman 2024 skule fastställas vid antingen en ordinarie Stämma nästa år eller en Extrastämma kort efter den ordinarie Stämman.

En Extra Stämma var därför kallats till 2024-03-11 kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Brådskan var orsakad av vårt behov av att ha korrekta uppgifter om Ärla Vägförening i samfällighetsföreningsregistret hos Lantmäteriet, vilket är nödvändigt om vi ska kunna gå till Kronofogden med obetalda andelsavgifter. Det är tyvärr rätt mycket byråkrati i och runt samfällighetsföreningar, förorsakad av flera lagar och myndigheters regler.

De stadgar som beslutades vid Stämman 2024 och som fastställdes vid Extrastämman samma år redovisas här:
Stadgar för Ärla Vägförening.