Stadgar

Eftersom föreningen bytt namn och det var ett par andra ändringar som behövdes, framlades ett nytt stadgeförslag vid stämman 2017, som stämman antog. Dessa stadfästes genom ett nytt beslut vid 2018 års stämma.

Vid stämman 2021 beslutades en ändring som stadfästes vid stämman 2022:
§5 ändrades beträffande antalet ledamöter från ”5 ledamöter” till ”minst 5 med max 7 ledamöter”

De stadgar som beslutades vid stämman 2022 redovisas här:
Stadgar för Ärla Vägförening.

Tyvärr har det visat sig att våra ändringar i stadgar inte har slagit igenom hos Lantmäteriet. De anser att det fortfarande är stadgarna från 1964 som gäller och vill inte acceptera de ändringar som vi gjort vid flera tillfällen sedan dess.
Det enklaste för Ärla Vägförening är därför att utarbete ett nytt stadgeförslag som i sin helhet baseras på Lantmäteriets normalstadgar. Ett sådant förslag kommer att föreläggas Stämman 2024 för beslut.
Under tiden kommer vi att följa de stadgar som beslutats och som fastställts av stämman 2022 och som är länkade här ovan.